eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Przebudowa dróg na osiedlu ZachódOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na osiedlu Zachód

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chełm

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 65

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umchelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umchelm.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na osiedlu Zachód

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cc68eca-7474-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020815/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Przebudowa dróg na osiedlu Zachód

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475270/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.5.65.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, realizowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin i Powiatów finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg na terenie miasta Chełm w zakresie:
a) przebudowy dróg gminnych:
1) ul. Gen S. Maczka (dr. nr 104764L),
2) ul. Zachodnia (dr. nr 104877L),
3) ul. Gen. W. Andersa (dr. nr 104660L),
4) ul. Szarych Szeregów (dr. Nr 104900L),
5) ul. Synów Pułku (dr. Nr 105078L);

b) budowy dróg publicznych dojazdowych na osiedlu Zachód w zakresie zaznaczonym w PFU:
6) KDD-5 – odcinek ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z parkingiem,
7) KD/Z-01 - odcinek ulicy Legionów Polskich;

c) budowy dróg publicznych dojazdowych, dla których Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową i aktualnym pozwoleniem na budowę:
8) KD/D/-08 – w zakresie zaznaczonym w PFU,
9) KD/D/-07 - przedłużenie ulicy Koszarowej w Chełmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) – załącznik nr 7 do SWZ;
2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 13000000,00 PLN brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty:
1) ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-DROGOWYCH "DROGBUD" Łukasz Michalski, Mokre 24D, 22-400 Zamość z ceną ofertową 15 350 000,00,
2) PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pawłów, ul. Lubelska 80, 22-170 Rejowiec Fabryczny z ceną ofertową 15 974 458,16 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 13 500 000, zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ceny określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1535000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15974458,16 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.