eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Artykuły spożywcze

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Artykuły spożywcze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330006292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tytusa Chałubińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-581

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 34 88 104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bozena.sterczynska@swk.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.swk.med.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2b1d2cb-941b-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Artykuły spożywcze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2b1d2cb-941b-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00017010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00302033/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.17 Dostawa żywności

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536012

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP.382.146.2023 BS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 602174,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB
I. MIĘSO WIEPRZOWE:
1) Karkówka bez kości - świeża 2100 kg ;
2) Łopatka bez kości - świeża 100 kg ;
3) Schab bez kości - świeży 4500 kg ;
4) Mięso wieprzowe od szynki bez kości - świeże 650 kg ;
5) Żeberka wieprzowe paski - świeże 200 kg ;
II. MIĘSO WOŁOWE:
6) Wołowina antrykot bez kości - świeża 100 kg
III. WĘDLINY:
7) Kiełbasa serdelek – skład: mięso wieprzowe 80% (+/- 5%), kiełbaski krótkie wieprzowe średnio mielone, wędzone, parzone bez składników szkodliwych 250 kg ;
8) Kiełbasa krakowska – skład: mięso wieprzowo-wołowe 80% (+/-5%) grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, bez składników szkodliwych 150 kg ;
9) Kiełbasa śląska – mięso wieprzowe 80% (+/- 5%), średnio rozdrobniona, wędzona, parzona bez składników szkodliwych 150 kg ;
10) Kiełbasa szynkowa wieprzowa – skład: mięso wieprzowe 75% (+/- 5%), grubo rozdrobniona, parzona, bez składników szkodliwych 2000 kg ;
11) Polędwica sopocka – skład: schab w całości, wędzony, parzony, bez składników szkodliwych 550 kg ;
12) Szynka konserwowa wieprzowa- bez składników szkodliwych 800 kg ;
13) Szynka gotowana wieprzowa – mięso od szynki 80% (+/- 5%), wędzona, parzona, bez składników szkodliwych 2480 kg ;
14) Szynka z indyka – mięso w całości z indyka 80% (+/-5%), bez składników szkodliwych 400 kg ;
15) Pasztetowa – wędzona, bez składników szkodliwych 350 kg ;
16) Boczek wędzony parzony - bez składników szkodliwych 230 kg ;
17) Smalec – paczkowany po 250 g 100 kg ;
18) Słonina - świeża 150 kg ;
19) Kaszanka – gryczano-jęczmienna 200 kg ;
20) Schab pieczony biały – mięso wieprzowe schab w całości 90% (+/- 5%), bez składników szkodliwych 350 kg ;
21) Kiełbasa żywiecka -skład: mięso wieprzowo-wołowe 80% (+/-5%) grubo rozdrobniona , wędzona, parzona, bez składników szkodliwych 170 kg ;
22) Szynka z kurczaka -mięso w całości z kurczaka 80% (+/-5%), bez składników szkodliwych 400 kg ;
23) Salami wieprzowo-wołowe 300 kg ;
IV. DRÓB ŚWIEŻY
24) Kurczaki 500 kg ;
25) Filet z kurczaka 3000 kg ;
26) Żołądki drobiowe 450 kg ;
27) Wątróbka drobiowa 450 kg ;
28) Porcje rosołowe 3300 kg ;
29) Udka z kurczaka 250-300g 3700 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 511039,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RYBY ŚWIEŻE, MROŻONE, WĘDZONE, SOLONE
1) Filet z dorsza atlantyckiego – mrożony (bez skóry, bez glazury) 150-170g 1400 kg ;
2) Filet z miruny ze skórą – mrożony (ze skórą, bez glazury)110-170g 100 kg ;
3) Tuńczyk w kawałkach w oleju roślinnym – 170g 300 szt. ;
4) Śledziowe filety a'la matias Premium A4 250 kg ;
5) Filet z dorsza bałtyckiego ze skórą świeży 150 – 300g 200 kg ;
6) Makrela wędzona 100 – 200g 200 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 91135,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 492592,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 607808,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 492592,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pauladrob Bachorowska&Bachorowski Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 331058397

7.3.4) Miejscowość: Świdwin

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 492592,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69343,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75967,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69343,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SCAMPI Ostrowski Aleksander

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 330882326

7.3.4) Miejscowość: Mścice

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69342,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.