eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-DobrzyńOgłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.uggolub-dobrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695146

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b573d837-6cbd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017766/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460324/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń.

Zamówienie obejmuje:
1) Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 13 miejscowości Gałczewko o długości 772 mb
 wzmocnienie konstrukcji,
 utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie zjazdów
 wykonanie oznakowania pionowego,
 rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej
 usunięcie istniejącego drzewa
 montaż lampy hybrydowej
 wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2114 C
2) Przebudowę i remont drogi gminnej nr 110225 C w miejscowości Krążno o długości 1041 mb
 wzmocnienie konstrukcji,
 utwardzenie nawierzchni drogi gminnej,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie zjazdów
 wykonanie oznakowania pionowego,
 sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

3) Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 276/1 i 448 w miejscowości Ostrowite o długości 506 mb
 wzmocnienie konstrukcji,
 utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie zjazdów
 montaż oznakowania pionowego
 usunięcie drzew
 remont istniejącego przepustu w km 0+390
 wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111 C Ostrowite – Skępsk– Golub-Dobrzyń

4) Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 45/2 i 463 w miejscowości Ostrowite o długości 421 mb
 wzmocnienie konstrukcji,
 utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie zjazdów
 wykonanie oznakowania pionowego,
 wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111 C Ostrowie – Skępsk - Golub-Dobrzyń
5) Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 50 w miejscowości Skępsk o długości 615 mb
 wzmocnienie konstrukcji,
 utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie zjazdów
 wykonanie oznakowania pionowego,
 wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111 C Ostrowie – Skępsk - Golub-Dobrzyń
6) Przebudowę drogi gminnej nr 110241 C w miejscowości Skępsk o długości 156 mb
 wzmocnienie konstrukcji,
 utwardzenie nawierzchni drogi gminnej,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie zjazdów
 wykonanie oznakowania pionowego,
 wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111 C Ostrowie – Skępsk - Golub-Dobrzyń
7) Projekty czasowej organizacji ruchu


Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
 projekty budowlane
 STWiORB
 przedmiar
 kosztorys ofertowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3348955,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4161489,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3348955,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8792683532

7.3.4) Miejscowość: Rogowo

7.3.5) Kod pocztowy: 87-162

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3348955,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.