eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › 374/2022 Ochrona fizyczna mieniaOgłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
374/2022 Ochrona fizyczna mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d2c7f33-7ba4-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

374/2022 Ochrona fizyczna mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d2c7f33-7ba4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00495489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 374/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 253578,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 6 miesięcy dla obiektów numer 1, 2 i 3, (w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 rok o ochronie osób i mienia – tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Pracownicy ochrony są zobowiązani przestrzegać przepisów p.poż. zawartych w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanych przez Zakład Doświadczalny Pawłowice. Pracownicy ochrony będą zobowiązani do podpisania oświadczenia stanowiącego potwierdzenie ukończenia szkolenia informacyjnego dotyczącego zagadnień p.poż. danego obiektu (wzór oświadczenia załącznik numer 9 w SWZ).
Narzędzia do prac porządkowych dostarczy Zamawiający. Pracownicy Wykonawcy muszą być ubrani w strój służbowy z logo Wykonawcy. Pomieszczenia socjalne dla pracowników dozoru zabezpiecza Zamawiający i wyznacza w następujących miejscach:
- dla obiektu nr 1 – w portierni w pałacu,
- dla obiektu nr 2 – w szatni w budynku gospodarczym przyległym do obory,
- dla obiektu nr 3 – w szatni w budynku wagi wozowej.
a) obiekt nr 1 – zespół pałacowy, budynki i plac warsztatów, budynki gospodarcze przyległe do zespołu pałacowego oraz punkt dystrybucji paliw przy ul. Bramowa 1:
- ochrona mienia w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15 00 do godziny 700,
- ochrona mienia w sobotę , niedzielę i święta- całodobowo.
W budynkach zespołu pałacowego zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru.
W skład systemu wchodzą:
• automatyczne elementy detekcyjne,
• ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),
• centrala SSP (system sygnalizacji pożaru),
• sygnalizatory pożarowe,
• okablowanie systemu.
W obiekcie zastosowano centralkę typu SMARTLOOP 2080/G firmy INIM ELECTRONICS, którą umieszczono w pomieszczeniu pracowników ochrony.

Działa w oparciu o automatyczne czujniki dymu i ciepła, zamontowane w pomieszczeniach oraz na ciągach komunikacyjnych. Czujniki samodzielnie wykrywa ją zjawisko – produkty spalania (dym lub przyrost temperatury). Uruchomienie systemu wspomagane jest ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, działającymi po świadomym i celowym uruchomieniu.
W celu zabezpieczenia urządzenia przed alarmami fałszywymi zaprojektowano system pracy w dwóch zakresach:
• ALARM I STOPNIA,
• ALARM II STOPNIA.
W trakcie alarmu I stopnia należy wykonać wszystkie wymagane czynności mające na celu weryfikację alarmu. W przypadku alarmu II stopnia uruchomione zostają wszystkie elementy scenariusza pożarowego.
Alarm I stopnia – rozróżnia dwa czasy pracy T1 i T2. W czasie T1, trwający maksymalnie do dwóch minut ( cichy sygnał alarmu w centrali) obsługa musi potwierdzić alarm wstępny. Rozpocznie się wówczas odliczanie czasu T2, który maksymalnie ,może trwać do 8 minut. W czasie T2 należy dokonać weryfikacji alarmu pożarowego. W przypadku braku oznak pożaru należy anulować alarm w centrali, a w przypadku potwierdzenia zjawiska pożarowego należy zgłosić pożar do straży pożarnej. W przypadku zaniechania czynności w czasie czasu T1 lub T2 centrala rozpoczyna pracę w alarmie II stopnia.
Alarm II stopnia – sekwencyjnie uruchomione zostają poszczególne elementy scenariusza pożarowego. Jako pierwsze uruchomione zostaną sygnalizatory akustyczne i wizualne. Monitoring pożarowy uruchomi przekaz sygnału do straży pożarnej. Uruchomienie ROP spowoduje wywołanie alarmu II stopnia.
Na terenie obiektu nr 1 zainstalowany jest monitoring. Urządzenia do obsługi monitoringu znajdują się w portierni pałacu.
Zakres prac:
-udostępnienie pomieszczeń pałacowych zwiedzającym oraz pełnienie roli przewodnika i pobieranie opłat za zwiedzanie,
- zakwaterowanie gości hotelowych,
- koszenie przed pałacem trawników o powierzchni 4.000 m2,
- odśnieżanie wejść do pałacu o łącznej powierzchni 100 m2,
- obsługa systemu sygnalizacji pożaru,
- obsługa systemu monitoringu.
b) obiekt nr 2 – ferma bydła tzw. ,, Mały Dwór” w Pawłowicach i budynki gospodarcze przyległe do fermy:
- ochrona mienia we wszystkie dni tygodnia od godziny 1500 do 700.
c) obiekt nr 3 – ferma bydła w Pawłowicach:
- ochrona mienia we wszystkie dni tygodnia w godzinach 1700 do 4 00.
Zakres prac porządkowych:
- dozór nad bydłem,
- zgłaszanie telefoniczne zootechnikowi faktu rozpoczęcia porodu i zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu zwierząt,
- wydawanie mleka firmie odbierającej mleko,
- podgarnianie TMR-u (pasza objętościowa) w oborze dwa razy podczas dyżuru między godz. 2200- 2300 i między godz. 200- 300,
- sprzęt do podgarniania dostarczy Zamawiający – ciągnik rolniczy wyposażony w spychacz czołowy,
- prace porządkowe przed obiektami fermy,
- koszenie trawników o powierzchni 2000 m2 ( przed portiernią i wkoło stodoły).
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242915,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242915,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242915,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa 24 Piotrowscy Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291831809

7.3.3) Ulica: Al. Wojska Polskiego 37

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-764

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242915,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.