eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawy stymulatorów nerwu błędnegoOgłoszenie z dnia 2022-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy stymulatorów nerwu błędnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001415000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Medyków 16

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-752

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gczd.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gczd.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy stymulatorów nerwu błędnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7053b4f9-72af-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011210/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sprzęt medyczny apteka - neurochirurgiczny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i
730). Środki komunikacji elektronicznej przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami zgodnie z SWZ Rozdział II punkt 10
2. Wymagania techniczne i organizacyjne:
1) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
2) Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia w następujących formatach przesyłanych danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf. Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać
przedłożone oświadczenie korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
2247).
3) Wykonawca wypełnia Oświadczenie tworząc dokument elektroniczny.
4) Po sporządzeniu Oświadczenia w postaci elektronicznej, Wykonawca opatruje dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym, o którym
mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.), lub podpisem osobistym o którym mowa w
ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
5) Wykonawca składa Zamawiającemu Oświadczenie wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem
https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja” oraz poczty
elektronicznej zp@gczd.katowice.pl
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres
email Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W
przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
− administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital);
− dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Szpitala: iodo@gczd.katowice.pl lub adres
siedziby Szpitala;
− dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
− odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmioty dostarczające i wspierające systemy
teleinformatyczne Szpitala, świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
operatorzy pocztowi i kurierzy oraz podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad
Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; dane osobowe nie
będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
− dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że przepisy nakładają obowiązek dłuższej
archiwizacji dokumentacji na beneficjentów dotacji unijnych;
− obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
− w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
− Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- Wykonawcy nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/36/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy stymulatorów nerwu błędnego.
Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33158210-7 - Stymulatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale II Podrozdział 7 SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy w zakresie art.108 ustawy Pzp:
1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia- zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia
1.2 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy nalężącego do tej samej grupy kapitałowej- zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia składanym na wezwanie zamawiającego.
2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie
art.109 ustawy Prawo zamówień publicznych:
2.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia- zgodnie z załączonym
do SWZ wzorem oświadczenia składanym do oferty
2.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki
dowodowe:
a) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych /t.j. Dz. U z 2021 r poz. 1565/ dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą (oświadczenie w druku formularza ofertowego),
b) dokument (katalog, etykieta, ulotka, folder) wg którego będzie można zweryfikować wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej (stwierdzenie zgodności oferowanego produktu z opisem) z zaznaczeniem, której pozycji dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zapis nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu zgodności z parametrami będącymi kryteriami ocenianymi (parametrami ocenianymi).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza, powinny być
załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 8 ust. 1 pkt. a) SWZ składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian na podstawie art.455
ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdzie dopuszcza się zmianę zawartej umowy w trakcie jej
trwania. Szczegółowy zakres zmian umowy określa §9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE załącznika nr 4 do SWZ (Istotne postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.