eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszakowice › "Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Włoszakowice w 2021 roku" II POSTĘPOWANIEOgłoszenie z dnia 2022-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Włoszakowice w 2021 roku” II POSTĘPOWANIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Włoszakowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410008501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolsztyńska 13 E

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wloszakowice@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloszakowice.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wloszakowice/platforma-zakupowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Włoszakowice w 2021 roku” II POSTĘPOWANIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cbc0d73-2850-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00186241/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Konserwacja i utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Włoszakowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226815/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 209250 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.1. Część I – Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice.
Prace będą wykonywane na terenie całego Nadleśnictwa Włoszakowice.
Prace wchodzące w zakres Części I to w szczególności:
a) Równanie wraz z zagęszczeniem przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej.
b) Profilowanie (spad dwustronny) nawierzchni należy wykonać w/w równiarką drogową z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniającego spływ wód poza jezdnię.
c) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda
i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu.
d) Usunięcie korzeni znajdujących się w pasie drogowym.
CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO WYRÓWNANIA, PROFILOWANIA
I ZAGĘSZCZENIA: 160 000 m2 o szerokości 3,0 – 4,0 m. (przyjęto średnio 3,50m)
Ilość została określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 10 do
SWZ CZĘŚĆ I.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.2. Część II – Konserwacja dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice poprzez uzupełnienie kruszywem w miejscach przerwanej nawierzchni. Robota polega na uzupełnieniu kruszywem łamanym granitowy przerwanej nawierzchni drogi gruntowej leśnej na nieprzejezdnych odcinkach o długości średnio ok. 10-20 mb, szerokości 3,50 m i grubości średnio 20 cm. Robota obejmuje załadunek i transport kruszywa, wbudowanie w uszkodzoną nawierzchnię drogi i zaklinowanie. Do wypełnienia tzw. "dziury" należy użyć kruszywa łamanego granitowego o uziarnieniu 0-32 mm, natomiast do zaklinowania należy użyć również kruszywa łamanego granitowego. Wykonywanie robót będzie następować sukcesywnie wg potrzeb po otrzymaniu zlecenia w okresie zawartej umowy i dotyczy całego terenu Nadleśnictwa Włoszakowice. Ilość została określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ CZĘŚĆ II.
Wykonawca robót musi prowadzić bieżący rejestr dostawy kruszywa naturalnego osobno dla każdego leśnictwa obejmujący datę, ilość dostarczonego tłucznia naturalnego, miejsce wbudowania i potwierdzenie dostawy (potwierdza leśniczy bądź wskazana przez niego osoba). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wagi i jakości dostarczonego kruszywa.

CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO KONSERWACJI: 10 500,00 m2
Lokalizację odcinków dróg do konserwacji podano w załącznik nr 11 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 209250 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 255 pkt 3) Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. 25.10.2021 r. godz. 11:00 na część I złożona została jedna oferta Wykonawcy Zakład Remontów Dróg Gruntowych J.K. Bocheńscy s.c., 62-005 Owińska, Miękowo, ul. Sasankowa 12, który zaoferował dla części I cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 86 592,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego postępowania w część I to 49 200,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć wskazanej kwot do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 86 592,00 zł. W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257377,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 426195,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 257377,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6970019322

7.3.3) Ulica: Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

7.3.4) Miejscowość: Kościan

7.3.5) Kod pocztowy: 64-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257377,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.