eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Zakup i sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Bia造mstoku w roku 2022Og這szenie z dnia 2022-01-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Bia造mstoku w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZESP茛 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W BIAΧMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367066167

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Pu豉skiego 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-337

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 746 55 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsps2@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://zsps2.bialystok.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

miniportal.gov.pl; https://zsps2.bialystok.pl/zamowienia-publiczne/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Bia造mstoku w roku 2022

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2a2d0563-5db5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00015680

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00303075/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego w roku 2022

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00317484/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP2.260.3.2021

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Bia造mstoku, przy ul. Pu豉skiego 25 w ilo軼i podstawowej 90.000 litr闚 i prawem opcji do 20.000 litr闚 oleju opa這wego lekkiego o kt鏎ym mowa w ust. 4 i 5.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiaj帷y skorzysta z prawa opcji w przypadku wyst徙ienia potrzeby zam闚ienia dodatkowej ilo軼i przedmiotu zam闚ienia. Do zam闚ie obj皻ych prawem opcji stosuje si postanowienia odnosz帷e si do zam闚ienia podstawowego. Zamawiaj帷y zastrzega prawo do niewykorzystania ca這軼i b康 cz窷ci zam闚ienia obj皻ego prawem opcji, a Wykonawca o鈍iadcza, 瞠 nie b璠zie z tego powodu wnosi 瘸dnych roszcze.
4. Zamawiaj帷y przewiduje zastosowanie prawa opcji do warto軼i 20.000 litr闚 w trybie art. 441 ustawy Pzp. Poj璚ie zam闚ienia opcjonalnego to mo磧iwo嗆 skorzystania przez Zamawiaj帷ego, bez ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej, udzielanie zam闚ienia publicznego temu samemu wy這nionemu wykonawcy w ramach okre郵onej wielko軼i opisanej w prawie opcji. Opcja rozumiana jest jako rozszerzenie zam闚ienia podstawowego. Jest to uprawnienie Zamawiaj帷ego, a nie obowi您ek. Z zam闚ienia w zakresie prawa opcji Zamawiaj帷y b璠zie korzysta w terminie zam闚ienia podstawowego okre郵onego w projektowanych postanowieniach umowy.
5. W przypadku u篡cia w SWZ lub za陰cznikach odniesie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym. Wykonawca analizuj帷 dokumentacj powinien za這篡, 瞠 ka盥emu odniesieniu, o kt鏎ym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP u篡temu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub r闚nowa積e". W przypadku, gdy w SWZ lub za陰cznikach zosta造 u篡te znaki towarowe, oznacza to, 瞠 s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry jako軼iowe oraz wymagany standard. Wykonawca mo瞠 zastosowa materia造 lub urz康zenia r闚nowa積e, lecz o parametrach technicznych i jako軼iowych podobnych lub lepszych, kt鏎ych zastosowanie w 瘸den spos鏏 nie wp造nie negatywnie na prawid這we funkcjonowanie rozwi您a przyj皻ych w dokumentacji. Wykonawca, kt鏎y zastosuje urz康zenia lub materia造 r闚nowa積e b璠zie obowi您any wykaza w trakcie realizacji zam闚ienia, 瞠 zastosowane przez niego urz康zenia i materia造 spe軟iaj wymagania okre郵one przez zamawiaj帷ego. U篡cie w SWZ lub za陰cznikach etykiety w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy PZP oznacza, 瞠 zamawiaj帷y akceptuje tak瞠 wszystkie inne etykiety potwierdzaj帷e, 瞠 dane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj r闚nowa積e wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezale積ych nie mo瞠 uzyska okre郵onej przez Zamawiaj帷ego etykiety lub r闚nowa積ej etykiety potwierdzaj帷ej, 瞠 dane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj r闚nowa積e wymagania, Zamawiaj帷y w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, o ile dany wykonawca udowodni, 瞠 roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, kt鏎e maj zosta przez niego wykonane, spe軟iaj wymagania okre郵onej etykiety lub okre郵one wymagania wskazane przez zamawiaj帷ego. U篡cie w SWZ lub za陰cznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostk oceniaj帷 zgodno嗆 lub sprawozdania z bada przeprowadzonych przez t jednostk, jako 鈔odka dowodowego potwierdzaj帷ego zgodno嗆 z wymaganiami lub cechami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zam闚ienia oznacza, 瞠 Zamawiaj帷y akceptuje r闚nie certyfikaty wydane przez inne r闚nowa積e jednostki oceniaj帷e zgodno嗆. Zamawiaj帷y akceptuje tak瞠 inne odpowiednie 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dost瘼u do certyfikat闚 lub sprawozda z bada, ani mo磧iwo軼i ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost瘼u nie mo瞠 by przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, 瞠 dany wykonawca udowodni, 瞠 wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj wymogi lub kryteria okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zam闚ienia. Je瞠li w opisie przedmiotu zam闚ienia uj皻o zapis wynikaj帷y z KNR lub KNNR wskazuj帷y na konieczno嗆 wykorzystywania przy realizacji zam闚ienia konkretnego sprz皻u o konkretnych parametrach zamawiaj帷y dopuszcza u篡wanie innego sprz皻u o ile zapewni to osi庵ni璚ie zak豉danych parametr闚 projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodno軼i wykonanych prac z dokumentacj.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 409959,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 420783,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 409959,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: „ARAN” Sp馧ka z o.o. w Wyszkowie Sp馧ka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 762-198-18-19

7.3.3) Ulica: Serocka 39

7.3.4) Miejscowo嗆: Wyszk闚

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 409959,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.