eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy : Rękawic chirurgicznych i diagnostycznych. Rękawic specjalistycznych: w tym rękawiczki ratownicze, nitrylowe ,winylowe,lateksowe i uchwytówOgłoszenie z dnia 2022-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy : Rękawic chirurgicznych i diagnostycznych. Rękawic specjalistycznych: w tym rękawiczki ratownicze, nitrylowe ,winylowe,lateksowe i uchwytów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260076450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gimnazjalna 41B

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413902314

1.5.8.) Numer faksu: 413902319

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukaszm@zoz.konskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz-konskie.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy : Rękawic chirurgicznych i diagnostycznych. Rękawic specjalistycznych: w tym rękawiczki ratownicze, nitrylowe ,winylowe,lateksowe i uchwytów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d471610c-7379-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00075628/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rękawice chirurgiczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikator Postępowania. 3) Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 4) Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w
związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 2) Administratorem danych
osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa
Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani
Monika Kozielska tel. +48 (41) 39 02 436 e- mail mkalita@zoz.konskie.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w
niniejszym postępowaniu wykonawcą, c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją
umowy, d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej
umowy jako informacji publicznej, f) archiwizacji postępowania. 4) Dane osobowe będą ujawniane
wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi
archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania. 6) Osobie, której dane dotyczą
przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: a) prawo dostępu do
danych (art. 15), b) prawo sprostowania danych (art. 16), c) prawo do usunięcia danych (art. 17), d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do
usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
Rozporządzenia RODO, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO, c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 8)
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty. 9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy. 10)
Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić
obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSUiZP 252/ŁM/01/2022r.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 912000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

4.2.5.) Wartość części: 210000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - cena - 60 % 2 - termin płatności - 20 %
3 - termin realizacji - 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczne rękawiczki ratownicze , nitrylowe, winylowe, lateksowe i uchwytów na rękawice

4.2.5.) Wartość części: 702000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - cena - 60 % 2 - termin płatności - 20 %
3 - termin realizacji - 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, - zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. - Zawiera- Oświadczenie Wykonawcy – wg. załącznika nr 3 do SWZ

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. - Zawiera- Oświadczenie Wykonawcy – wg. załącznika nr 3 do SWZ
4) zdolności technicznej lub zawodowej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. - Zawiera- Oświadczenie Wykonawcy – wg. załącznika nr 3 do SWZ
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów. 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 4. Postanowienia dotyczące społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: -Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

. Zamawiający wymaga na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania - określone w załącznikach nr 2 formularze cenowe , wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Zadanie nr 1.
1. Zamawiający na potwierdzenie, że zaoferowany asortyment w poszczególnych pozycjach spełnia stawiane wymagania, żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- materiały informacyjne na temat zaoferowanego asortymentu, takie jak karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, zdjęcia, badania, raporty, certyfikaty, oświadczenia oraz inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”

- dokumenty, potwierdzające, że zaoferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (Deklaracje zgodności, Certyfikat CE oraz Certyfikat Badania Typu UE dla pozycji 1;2;3;4;5)

W celu weryfikacji zgodności zaoferowanych rękawic z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga - próbki:
do pozycji 5 - 1 para rękawic w rozmiarze 7,5
Próbki należy dosłać/dostarczyć do terminu składania ofert - na adres Zamawiającego „Magazyn DSUiZP” z oznaczeniem próbki do postępowania DSUiZP 252/ŁM/1/2022 - zadanie nr 1


Zadanie nr 2.

1. Zamawiający na potwierdzenie, że zaoferowany asortyment w poszczególnych pozycjach, spełnia stawiane wymagania, żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- materiały informacyjne na temat zaoferowanego asortymentu, takie jak karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, zdjęcia, badania, raporty, certyfikaty, oświadczenia oraz inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”

- dokumenty, potwierdzające, że zaoferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (Deklaracje zgodności oraz Certyfikat badania typu UE dla pozycji 1;2;3;4;5;6;7)

- próbki:
- do pozycji 3, 4 po 1 opakowaniu rękawic w rozmiarze M
- do pozycji 8, 9, 10, 11, 12, 13 po 1 sztuce
Próbki należy dosłać/dostarczyć do terminu składania ofert - na adres Zamawiającego „Magazyn DSUiZP” z oznaczeniem próbki do postępowania DSUiZP 252/ŁM/1/2022 - zadanie nr 2

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach objętych niniejszą umową.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 455 Pzp, oraz w szczególności : Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.
b) - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku i wprowadzenia ulepszonego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
c) - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy
d) - zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.
e) - w razie zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w celu dostosowania jej treści do wprowadzonych zmian tj. cena jednostkowa brutto dostarczonego asortymentu oraz wartość umowy brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy pisemnej – aneksu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.