eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonanie na ulicach m. Kalisza remontu naw. bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie naw. bit. poprzez powierzchn. utrw. przy użyciu emulsji i grysów wbudowanych za pomocą kombajnuOgłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie na ulicach m. Kalisza remontu naw. bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie naw. bit. poprzez powierzchn. utrw. przy użyciu emulsji i grysów wbudowanych za pomocą kombajnu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złota 43

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pełnienie funkcji zarządcy dróg publicznych w mieście na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie na ulicach m. Kalisza remontu naw. bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie naw. bit. poprzez powierzchn. utrw. przy użyciu emulsji i grysów wbudowanych za pomocą kombajnu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d22b17e9-761a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023266/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsja oraz uszczelnienie nawierzchni bitum. poprzez pow. utrwal.przy użyciu emulsji i grysów za pomoc.kombajnu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482297

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.46.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1/ wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z destruktu przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
2/ oczyszczenie nawierzchni przed oraz zebranie nadmiaru kruszywa po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
3/ wykonanie remontu nawierzchni grysem otoczonym emulsją pod ciśnieniem – przy użyciu remontera typu Patcher na ulicach w obrębie administracyjnym m. Kalisza,
4/ wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu frakcji 2/5mm – wbudowanego przy zastosowaniu kombajnu na ulicach zgodnie z załączonym wykazem,
5/ przewidywany zakres powierzchniowego utrwalenia – 53.410,00 m2,
6/ przewidywany zakres prac Patchera – 190 Mg.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia bądź zmniejszenia zakresu, o którym mowa powyżej w pkt. 4/ i pkt. 5/, w ramach środków zabezpieczonych na realizację zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 660204,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 827408,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 660204,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budromex Radom Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7963004047

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 660204,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.