eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachOgłoszenie z dnia 2022-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2510 087

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mops-katowice.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3569d22e-58f2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002154/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opieka serwisowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310140/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.3701.1.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160975,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach obejmujących:
- usługi doradcze w zakresie systemów i usługi techniczne,
- usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu,
- usługi konfiguracji oprogramowania,
- usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym,
Szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do swz/umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72251000-9 - Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72511000-0 - Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227744,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 227744,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227744,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salutaris Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9542627869

7.3.3) Ulica: ul. Dulęby 5

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-833

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Geko System Paweł Darmofał, ul. Grazyńskieg 108, 43-300 Bielsko -Biała – realizacja usług w zakresie produktów Novell i Suse Linux

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227744,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, ale nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.