eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borów › "Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic: Szkolnej i św. Floriana w Borku Strzelińskim"Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic: Szkolnej i św. Floriana w Borku Strzelińskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BORÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział zamówien publicznych UG Borów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934928

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 22

1.5.2.) Miejscowość: Borów

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-160

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 713933221

1.5.8.) Numer faksu: 713933035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.engel@borow.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.borow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gwborow.e-zp.finn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic: Szkolnej i św. Floriana w Borku Strzelińskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8e7fbcd-699e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031391/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ulic Szkolnej i Św. Floriana w Borku Strzelińskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454669/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SSiRG.271.010.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych poprzez przebudowę ulic: Szkolnej i św. Floriana w Borku Strzelińskim”
Zadanie polega na kompleksowej przebudowie ulic Szkolnej i św. Floriana z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ulic oraz chodnika. Nowe nawierzchnie ulic będą wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej, brukowej kostki betonowej gr 8cm i kostki kamiennej. Przebudowa obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach istn. pasa drogowego dróg, ul. Szkolna, Św. Floriana dz. nr 292/1dr; 293dr; 227 i 221.
Zakłada się wykonanie następujących prac budowlanych:
• przebudowę drogi wykonanie nowych warstw podbudowy,
• wykonanie nawierzchni z kostki bet./ asfaltu wraz z odwodnieniem powierzchniowym za pomocą ścieku drogowego,
• wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej z odzysku wraz z odwodnieniem powierzchniowym zgodnie z PZT,
• wykonanie zjazdów i dojść na posesję z kostki betonowej,
• wykonanie chodników z kostki bet. prostokątnej zakończonych obrzeżami betonowymi 8x30x100cm,
• montaż nowych wpustów wraz z podłączeniem DE200PVC do proj. kanalizacji deszczowej DE250PVC.
• demontaż istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych w obrębie inwestycji i montaż nowej sieci wodociągowej DE110PEHD oraz przyłączy DE40PEHD i hydrantów
• demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej elementami (studnie, przykanaliki)
• wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej elementami (studnie przykanaliki),
• korekta wysokości istniejących studni sanitarnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych z wymianą włazów, skrzynek ulicznych ułożeniem i regulacją zgodnie z projektowanymi wysokościami,
• montaż słupów oświetlenia drogowego i linii kablowej zasilanej z szafki oświetleniowej zlokalizowanej zgodnie z PZT.
• likwidacji kolizji sanitarnych, teletechnicznych i elektrycznych
• wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu,
• montaż elementów małej architektury: ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery, donice,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, którą stanowią załączniki do niniejszej SWZ tj.:
a) Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”),
c) Przedmiary robót budowlanych,
d) Decyzja pozwolenia na budowę (przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy św. Floriana wraz z budową oświetlenia drogowego oraz przebudową parkingu na dz. nr 227 w miejscowości Borek Strzeliński) nr 518/2021 z dnia 26.10.2021 roku oraz zgłoszenia wykonania robót budowlanych (przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej
i ulicy św. Floriana w Borku Strzelińskim zadanie nr 1 i nr2) z dnia 13.09.2022r.
W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną: nadzór i ratownicze badania archeologiczne na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Koszty nadzoru i badań obciążają Zamawiającego.

Wszystkie w/w dokumenty wymienione dostępne są jako dokumenty do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://gwborow.e-zp.finn.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5304329,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5304329,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5304329,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Andrzej Żurek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Żurek

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elżbieta Żurek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Żurek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9141357849

7.3.3) Ulica: Wincentego Witosa

7.3.4) Miejscowość: Borów

7.3.5) Kod pocztowy: 57-160

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5304329,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie zostało udzielone Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „ZURB” s.c. Andrzej
Żurek, Elżbieta Żurek, NIP: 914-13-57-849, REGON:931102151, z siedzibą w miejscowości
Borów 57-160, przy ul. Witosa 2, działającemu w formie spółki cywilnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.