eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w PruszkowieOgłoszenie z dnia 2022-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MSCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 739 13 84

1.5.8.) Numer faksu: 22 758 75 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mscz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tworki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b1a42bc-721a-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mscz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mscz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mscz (dalej: "Platforma"). Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się z Rozdz. XXII, XXV i XXVII SWZ. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy. Instrukcja została zamieszczona również bezpośrednio na ww Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta została w Rozdz. XXXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/AM/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 107969,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (dalej: „Produkty”) dla MSCZ w Pruszkowie, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca – pod rygorem odrzucenia oferty – jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich pozycji w danym pakiecie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Produktów do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie (Dział Farmacji), transportem wykonawcy i na jego koszt, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby termin ważności Produktów był nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem Produktów, które ze względu na swoją specyfikę posiadają termin ważności krótszy niż 12 m-cy.
7. Dostawy Produktów realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień, w terminie do 2 dni roboczych od ich złożenia.

4.2.5.) Wartość części: 1770 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (dalej: „Produkty”) dla MSCZ w Pruszkowie, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca – pod rygorem odrzucenia oferty – jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich pozycji w danym pakiecie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Produktów do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie (Dział Farmacji), transportem wykonawcy i na jego koszt, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby termin ważności Produktów był nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem Produktów, które ze względu na swoją specyfikę posiadają termin ważności krótszy niż 12 m-cy.
7. Dostawy Produktów realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień, w terminie do 2 dni roboczych od ich złożenia.

4.2.5.) Wartość części: 83900 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (dalej: „Produkty”) dla MSCZ w Pruszkowie, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca – pod rygorem odrzucenia oferty – jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich pozycji w danym pakiecie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Produktów do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie (Dział Farmacji), transportem wykonawcy i na jego koszt, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby termin ważności Produktów był nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem Produktów, które ze względu na swoją specyfikę posiadają termin ważności krótszy niż 12 m-cy.
7. Dostawy Produktów realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień, w terminie do 2 dni roboczych od ich złożenia.

4.2.5.) Wartość części: 10800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (dalej: „Produkty”) dla MSCZ w Pruszkowie, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca – pod rygorem odrzucenia oferty – jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich pozycji w danym pakiecie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Produktów do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie (Dział Farmacji), transportem wykonawcy i na jego koszt, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby termin ważności Produktów był nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem Produktów, które ze względu na swoją specyfikę posiadają termin ważności krótszy niż 12 m-cy.
7. Dostawy Produktów realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień, w terminie do 2 dni roboczych od ich złożenia.

4.2.5.) Wartość części: 11374,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (dalej: „Produkty”) dla MSCZ w Pruszkowie, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca – pod rygorem odrzucenia oferty – jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich pozycji w danym pakiecie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Produktów do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie (Dział Farmacji), transportem wykonawcy i na jego koszt, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby termin ważności Produktów był nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem Produktów, które ze względu na swoją specyfikę posiadają termin ważności krótszy niż 12 m-cy.
7. Dostawy Produktów realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień, w terminie do 2 dni roboczych od ich złożenia.

4.2.5.) Wartość części: 125,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeśli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia na obrót środkami farmaceutycznymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Zał. nr 11 do SWZ;
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Zał. nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający żąda od wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda od wykonawcy odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada uprawnienia na obrót środkami farmaceutycznymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w przypadkach i zakresie opisanym poniżej: 1) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Produktu Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Produktu pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w dokumentach zamówienia; 2) w przypadku zakończenia wytwarzania Produktu lub wycofania go z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w dokumentach zamówienia; 3) w przypadku zmiany przepisów prawa opublikowanej w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu lub terminu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami, o ile nie prowadzi to do naruszenia przepisów ustawy Pzp i innych postanowień Umowy; 4) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania; 5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany podatku od towarów i usług (tj. ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym zmiana ta będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa, wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług; 6) w przypadku zmian cen urzędowych leków w okresie obowiązywania Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie z dniem wejścia w życie przepisów je regulujących, o wartość tej zmiany. Wymóg korygowania ceny nie ma zastosowania, jeśli cena oferowana przez Wykonawcę jest niższa niż cena urzędowa danego Produktu; 7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu.
2. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany Umowy, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
3. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Umowie, w przypadku gdy dotychczasowego Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.
4. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany Umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli zmiany nie są istotne w rozumieniu przepisu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mscz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.