eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Remont podcienia arkadowego polegający na montażu okratowania, remoncie instalacji oświetleniowej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 62-63 w Oleśnicy.Ogłoszenie z dnia 2022-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont podcienia arkadowego polegający na montażu okratowania, remoncie instalacji oświetleniowej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 62-63 w Oleśnicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont podcienia arkadowego polegający na montażu okratowania, remoncie instalacji oświetleniowej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 62-63 w Oleśnicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd9b7cb3-71fa-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00009304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy
zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/). Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce.
Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.Wykonawca ma w środowisku oprogramowania
JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji
szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy;Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na odstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawaPzp”;3)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;4) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bez pośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;6) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart.20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.2.Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.481.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Montaż krat i oświetlenia w podcieniu arkadowym w budynku położonym przy ul. 3 Maja 62-63 w Oleśnicy nie powoduje zmian parametrów technicznych budynków mieszkalno-usługowych.
Zakres robót:
Roboty rozbiórkowe i demontażowe budowlane:
-wywiercenie gniazd w murze z cegły do mocowania krat
-wywiercenie gniazd w posadzkach na montaż fundamentów gniazd rygli dolnych krat bramnych
- wycięcie bruzd w istniejących ścianach murowanych i w izolacji termicznej stropów pod projektowaną instalację oświetlenia
- demontaż stalowych kątowników, zabezpieczających naroża węgarków, w miejscach montowania projektowanych bram
Roboty budowlane
- montaż w otworach okiennych stalowych krat stałych
- montaż w narożnikach otworów bramnych dwuskrzydłowych, otwieranych krat stalowych
- wykonanie fundamentów betonowych do montażu gniazd rygli dolnych krat bramnych
- uzupełnienie posadzki z lastryko
- zabetonowanie otworów w węgarkach ściennych
- montaż odbojników gumowych na ścianach
- uzupełnienie bruzd w sufitach podcieni izolacją termiczną ze styropianu wraz z montażem warstwy zbrojnej na izolacji termicznej
- uzupełnienia tynku na ścianach i sufitach w miejscach wykonywania robót
- malowanie fragmentów ścian i stropów, w miejscach wykonywania robót
Kraty stałe, montowane w otworach okiennych
W otworach okiennych podcienia od strony zachodniej przewidziano montaż indywidualnych krat stalowych stałych.
Kraty usytuowane w otworach okiennych należy wykonać z płaskowników 20x8 mm oraz z prętów 16x16, 16x20, 16x25, 12x8 i 8x16 mm ze stali S235JRG2
Łączenie elementów stalowych krat należy wykonywać za pomocą spawania spoiną grub. 0,7 cieńszego elementu.
Przewidziano montaż krat stalowych w murze ścian zewnętrznych podcieni na głębokość min. 25 cm, za pomocą płaskowników stalowych 25x16 m ze stali S235JRG2. Montaż krat w otworach należy wykonać za pomącą wiercenia diamentowego na mokro, przy pomocy wiertnicy bez udaru, a nie ich wykucia.
Kraty okienne winne być wykonane warsztatowo, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i pomalowane proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub w kolorze antracytowym RAL 7016.
• Kraty rozwierane, montowane w otworach bramnych
W otworach bramnych podcienia arkadowego od strony południowej i północnej przewidziano montaż krat dwuskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz podcienia.
Kraty usytuowane w narożnikach węgarków otworów bramnych należy wykonać z profili zamkniętych 50x50x6 mm i płaskowników 20x8 mm oraz z prętów 16x16, 16x20, 16x25, 12x8
i 8x16 mm ze stali S235JRG2
Łączenie elementów stalowych krat należy wykonywać za pomocą spawania spoiną grub. 0,7 cieńszego elementu.
Przewidziano mocowanie skrzydeł krat do projektowanego kątownika 80x80x6 mm, z zastosowaniem systemowych zawiasów. Kątownik należy mocować do węgarków otworów bramnych za pomocą płaskowników stalowych 30x12 mm, ze stali S235JRG2. Głębokość mocowania płaskowników w murze winna wynosić minimum 30 cm.
Montaż krat w otworach należy wykonać za pomącą wiercenia diamentowego na mokro, przy pomocy wiertnicy bez udaru, a nie wykucia.
Krata musi być przymocowana za pomocą zawiasów uniemożliwiających jej zdjęcie poprzez wyważenie lub wybicie czopa zawiasu.
Kraty bramne winne być wyposażone w zamki, zamykane na klucz oraz posiadać rygle dolne, dodatkowo zabezpieczające przed zamknięciem się otwartej kraty.
Bramy winne być wyposażone w systemowe zamki w obudowie aluminiowej z nierdzewnym mechanizmem i w klamki aluminiowe. Przewidziano montaż zamka w kolorze krat.
W wyposażeniu każdej z bram zaprojektowano systemowe rygle dolne zamykane na klucz, pozwalające zaryglować skrzydło w pozycji zamkniętej oraz w pozycji otwartej, z kluczem takim samym jak w zamku. Przy bramach w pozycji zamkniętej przewidziano montaż gniazda dolnego na dwa rygle do bram dwuskrzydłowych, a dla skrzydeł w pozycji otwartej montaż systemowych gniazd dolnych do rygli. Gniazda należy mocować w projektowanych fundamentach betonowych. Przewidziano montaż rygli w kolorze krat.
Na dwóch kratach zaprojektowano również po 1 sztuce odbojnika gumowego, w celu ochrony muru przed niekontrolowanym uderzeniem skrzydła. Pozostałe dwa odbojniki należy usytuować na murze, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Mocowanie odbojników gumowych do muru należy wykonać za pomocą systemowych wkrętu i kołka rozporowego.
Kraty bramne winne być wykonane warsztatowo, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i pomalowane proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub w kolorze antracytowym RAL 7016.
• Wykonanie fundamentów betonowych
Fundamenty pod gniazda dolne do rygli oraz opór dolny należy wykonać z betonu C20/25,
o wymiarach 16 x 25 x 30 cm, 25x25x30 cm i 30x25x30 cm (zgodnie z częścią rysunkową projektu), poniżej posadzki z lastryka. Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą szlamu izolacyjnego.
Wykonanie otworów pod fundamenty do mocowania rygli dolnych zaleca się wykonać za pomocą wiercenia diamentowego na mokro, a nie rozkucia, w celu zminimalizowania uszkodzeń istniejącej posadzki z lastryko.

• Remont posadzki z lastryka w miejscu prowadzenia robót

Posadzkę w miejscach usytuowania systemowych gniazd dolnych do rygli należy uzupełnić masą naprawczą do lastryka, przeszlifować i zaimpregnować impregnacją hydrofobową do lastryka.
• Remont węgarków po zamocowaniu krat.Otwory powstałe w wyniku mocowania krat w węgarkach należy wypełnić betonem C20/25. Luźny, odspojony tynk w węgarkach okiennych oraz w węgarkach otworów bramnych należy skuć. Ubytki tynku w węgarkach oraz w miejscach montażu krat należy uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, zatartym na gładko.
Tynk w węgarkach należy zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą silikonową (krzemo-organiczną) w kolorze istniejących elewacji (jasnoszarym)
Farba fasadowa winna być matowa, utrzymująca suchą i czystą elewację, charakteryzująca się wysoką, naturalną odpornością na działanie alg i grzybów, samoczyszcząca, o wysokiej przepuszczalności pary i CO2 oraz dużej odporności na działanie wody i niskim skurczu.
• Remont ścian i sufitu po wykonaniu instalacji oświetlenia podcienia
Bruzdy ścienne i otwory powstałe po demontażu istniejącej instalacji oświetlenia oraz w wyniku montażu nowej instalacji oświetlenia w pomieszczeniach lokalu usługowego oraz na ścianach
w podcieniu należy uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, zatartym na gładko.
Bruzdy w izolacji termicznej ułożonej na sufitach w podcieniach należy uzupełnić styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła  ≤ 0,035 W/mK, w systemie ETICS, o grubości dopasowanej do grubości istniejącej izolacji termicznej. W podcieniu budynku 3 Maja 62 istniejąca izolacja termiczna wykonana jest ze styropianu grub. 10 cm, mocowanego do stropu.
W podcieniu budynku 3 Maja 63 istniejąca izolacja termiczna wykonana jest z wełny mineralnej grub. 6 cm, układanej na płytach z supremy grub. 4 cm z pustką powietrzną wykonaną przy stropie, grubości 5 cm.
Po wycięciu pasków szer. 15 cm i ułożeniu kabla w elektroinstalacyjnych rurach osłonowych dn 25 mm, izolację termiczną w obu podcieniach należy uzupełnić styropianem grub. 8 cm (dla podcienia budynku 3 Maja 62) i styropianem grub. 12 cm (dla podcienia budynku 3 Maja 63), mocowanym metoda lekką mokrą (ETICS).
Styropian należy zabezpieczyć siatką zbrojną, wykonaną na zakład po min. 20 cm na istniejącej izolacji, wklejoną w mineralną warstwę zbrojną. Na warstwie zbrojnej należy wykonać mineralny tynk cienkowarstwowy, połączony z istniejącym tynkiem.
Tynk w pomieszczeniach lokalu usługowego w miejscach robót elektrycznych należy zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną w kolorze istniejącym.
Tynk na ścianach w podcieniu w miejscach robót elektrycznych należy zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą silikonową (krzemo-organiczną) w kolorze istniejącym - jasnoszarym. Farba winna być matowa, charakteryzująca się wysoką, naturalną odpornością na działanie alg
i grzybów, o wysokiej przepuszczalności pary i CO2 oraz o niskim skurczu.
Tynk na sufitach w podcieniu w miejscach robót elektrycznych należy zagruntować i dwukrotnie pomalować matową farbą silikonową (krzemo-organiczną) w kolorze białym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262310-7 - Zbrojenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Czas realizacji (R) – 20%
Kryterium 3: Okres gwarancji i rękojmi (G) – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie prawnym:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie,o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2) (jeżeli dotyczy)Wykonawca,w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w przedmiocie zamówienia, Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ –Formularz ofertowy winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne,specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe,o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna,deklarację zgodności, certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno-Ruchowa,kartę techniczna doboru urządzenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę. Oświadczenie o aktualności oświadczenia z art.125

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Ustęp 1 powyżej stosuje się.Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,został określony w rozdziale VII ust. 1 SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII ust. 5 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 uPzp, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia na stępujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie:1) zmiana osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach:a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest w stanie w
sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych;b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców.c) zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 niniejszej
umowy;d) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót;e) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji;f) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy;g) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i
zakresu przedmiotowego zamówienia h) zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostałe postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian
w umowie znajdują się w załączniku nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.