eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem do 4-ch placówek oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem do 4-ch placówek oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dsega@umkonskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://umkonskie.bipgmina.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem do 4-ch placówek oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b8c6ca9-536a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00008972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001261/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem do 5-ciu placówek oświatowych na terenie Gminy Końskie remizy OSP w Kazanowie oraz Pływalni Miejskiej w Końskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296684/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.30.2021.DS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem oleju opałowego lekkiego L-1 do 4 placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Końskie, na miejsce wskazane przez dyrektorów tych jednostek.
Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany zakupić całego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia przez cały 2022 rok partiami nie mniejszymi niż 4000 litrów jednorazowo w terminie 3 dni roboczych od momentu wystosowania zapotrzebowania e-mailem, lub telefonicznie.
Nabywany olej opałowy będzie w 100 % przeznaczony do celów opałowych.
Dostawy oleju opałowego będą mogły być realizowane przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 do 14:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawy odbywać się będą autocysterną wyposażoną w zalegalizowany i zaplombowany licznik, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej, a odczyt odbywać się będzie w obecności Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.
Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia dostawy (dokument Wz), wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez upoważnione osoby Zamawiającego.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju opałowego, wystawione przez producenta.
Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15oC.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 280735,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295692,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 280735,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TERM - OIL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962880746

7.3.4) Miejscowość: RADOM

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 280735,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.