eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kudowa-Zdrój › Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-ZdrójOgłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu – wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zdrojowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Kudowa-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-350

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kudowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu – wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-574176a0-6b10-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00007954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032431/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 „Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu – wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 534046,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu – wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój” dotyczącego modernizacji 4 odcinków dróg komunikujących obręb Brzozowie łączących się z głównym ciągiem komunikacyjnym.
2. Inwestycja realizowana jest zgodnie ze złożonym przez Gminę Kudowa-Zdrój wnioskiem oraz WSTĘPNĄ PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/577/PolskiLad - zwanego dalej „Programem” na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Trzeciej Edycji Naboru Wniosków „Edycja trzecia – PGR” o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 4 zadań, w tym:
1) Zadanie nr 1 „Modernizacja odcinka ul. Brzozowie – odcinek 4”
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 1 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka ul. Brzozowie - zgodnie z załączoną dokumentacją pn.: „Remont drogi ul. Brzozowie, Kudowa-Zdrój, Gmina Kudowa–Zdrój” – ODCINEK 4.
2) Zadanie nr 2 „Modernizacja odcinka ul. Brzozowie – odcinek 2”
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 2 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka ul. Brzozowie - zgodnie z załączoną dokumentacją pn.: „Remont drogi ul. Brzozowie, Kudowa-Zdrój, Gmina Kudowa–Zdrój” – ODCINEK 2.
3) Zadanie nr 3 „Modernizacja odcinka ul. Brzozowie odcinek 3a”
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 3 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka ul. Brzozowie - zgodnie z załączoną dokumentacją pn.: „Remont drogi ul. Brzozowie, Kudowa-Zdrój, Gmina Kudowa–Zdrój” – ODCINEK 3a.
4) Zadanie nr 4 „Modernizacja odcinka ul. Brzozowie odcinek 3b”
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 4 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka ul. Brzozowie - zgodnie z załączoną dokumentacją pn.: „Remont drogi ul. Brzozowie, Kudowa-Zdrój, Gmina Kudowa–Zdrój” – ODCINEK 3b.
Zakres robót dla wszystkich zadań w szczególności obejmuje:
1) Zerwanie starej nawierzchni wraz z korytowaniem,
2) Wykonanie stabilizacji jezdni z gruntu stabilizowanego cementem,
3) Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego,
4) Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
5) Wykonanie poboczy z kruszywa,
6) Wykonanie drenażu z kruszywa odwadniającego pas drogowy,
7) Ułożenie krawężników,
8) Ułożenie oporników betonowych,
9) Wykonanie korytek odwadniających,
10) Uporządkowanie terenu wraz z renowacją zieleni.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.
Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami BHP, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy oraz warunkami zawartej umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zalecenia i wymogi dla oferenta dotyczące całości przedmiotu zamówienia zawarte są opisie przedmiotu zamówienia w rozdz. IV SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Plik zawierający skompresowaną w ZIP dokumentację projektową i wymagane dokumenty dla Zadań nr 1 - 4 w formacie PDF
2) Załącznik nr 2 do SWZ - STWIORB. Plik zawierający skompresowane w ZIP dokumenty dla Zadań nr 1 – 4 w formacie PDF,
3) Załącznik nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy IPU (Wzór umowy). Plik zawierający istotne postanowienia umowy w formacie PDF w formacie pdf.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 892000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1192119,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 892000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana „Krężel”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8851283769

7.3.3) Ulica: SIKORSKIEGO

7.3.4) Miejscowość: ŚCINAWKA ŚREDNIA

7.3.5) Kod pocztowy: 57-410

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 892000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zadania wynosi 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
2. Planowany termin przekazania placu budowy: do dnia 19.05.2023 r. (co jest uzależnione od zakończenia inwestycji związanej z budową oświetlenia ulicznego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.