eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek. Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.Ogłoszenie z dnia 2022-01-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów,
wodny plac na osiedlu Janek. Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów,
wodny plac na osiedlu Janek. Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc66fb4b-6f84-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/95?p2=BZP.271.81.2021.KW

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIII SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego oraz adresów e mail Wykonawców podanych w formularzach ofertowych.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres e-mail Zamawiającego.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)lub za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego oraz adresów e mail Wykonawców podanych w formularzach ofertowych. Korespondencja przesłana za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki lub za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
2. Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
4. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
4.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP,
2) art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4.3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 PZP Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ust. 1, 2 i 4 PZP. C.D. w sekcji 3.16.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. Z SEKCJI 3.15.)
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych jest to okres 5 lat (kat. arch. B5). Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres przechowywania określony jest indywidualnie dla każdej umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat (kat. arch. B10). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
9.1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych jest niezbędne dla określonego celu.
9.2. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.3. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będzie można zawrzeć takiej umowy lub jej wykonać.
10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.81.2021.KW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3382643,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje :
Zadanie nr 1:
Zakres zamówienia dla zagospodarowania terenu wokół fontanny w Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu:
a) uporządkowanie terenu;
b) demontaż istniejących zniszczonych obrzeży betonowych trawnikowych oddzielających nawierzchnię trawiastą od nawierzchni gruntowej placu;
c) wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz płyt betonowych o grubości 5-7 cm (w zależności od wybranego produktu) na podbudowie w pełni wodoprzepuszczalnej z kruszyw;
d) nowe wyprofilowanie obrzeży trawnikowych oddzielających plac od terenów zielonych;
e) miejscowe powiększenie stref zielonych zgodnie ze szczegółowym rysunkiem zagospodarowania terenu w skali 1:100;
f) remont istniejących zniszczonych schodów bocznych oraz schodów przy istniejącej wiacie (demontaż schodów i ponowne wykonanie z elementów betonowych systemowych = jako schodów terenowych); zapewnienie pasm informacyjnych ostrzegających osoby niedowidzące o zmianie w zakresie płaszczyzny ruchu;
g) wykonanie od strony wschodniej pochylni terenowej dla osób niepełnosprawnych;
h) wykonanie odwodnienia strefy przy schodach terenowych z rozprowadzeniem wód w terenie zielonym (wg projektu branżowego);
i) demontaż istniejących elementów małej architektury: ławek bez oparć oraz koszy na śmieci (w obrębie placu);
j) montaż nowych elementów małej architektury w miejscu publicznym: ławek z oparciem wg wzoru oraz koszy na śmieci;
k) uporządkowanie całego terenu inwestycji wraz z rekultywacją trawnika zniszczonego na etapie realizacji;

Zakres zamówienia dla przebudowy muru oporowego i schodów przy wejściu głównym w Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu:
a) Wycinka drzew i karczowanie pni po wycince drzew wraz z wywozem i zdaniem drewna za potwierdzeniem odbioru do Leśniczówki przy ul. Matejki 68 w Zabrzu
b) Rozebranie fragmentu muru oporowego wraz z południowymi schodami (od osi K do osi P wg oznaczeń w części rysunkowej)
c) Wykonanie pali fundamentowych pod odtwarzaną częścią muru
d) Wykonanie ław fundamentowych pod rozebraną częścią muru
e) Odbudowę rozebranych fragmentów muru i schodów na wzór istniejących
f) Wykonanie tynków odwzorujących pierwotny wygląd muru oporowego , w odtwarzanej części muru
g) Remont konserwatorski istniejącej części muru oporowego nie przeznaczonej do rozbiórki i schodów północnych oraz centralnych (od osi A do osi K wg oznaczeń w części rysunkowej).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 2163643,09 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp

a) Informacja o przewidywanych zamówieniach: powtórzenie podobnych robót budowlanych - ujętych w Rozdziale IV (Opis przedmiotu zamówienia) SWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji.

Kod CPV:
Dla Zadania nr 1
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych Prace konserwatorskie
45262210-6 Fundamentowanie
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
77211400-6 Usługi wycinania drzew

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia – zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji lub eksploatacji obiektu w przypadku, gdy powtórzenie podobnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu lub wynika z aktualnych potrzeb Użytkownika.

Procedura udzielania zamówienia podobnego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie nr 2:
1. Zakres prac projektowych obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego
b) opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
c) wykonanie projektów technicznych wraz z określeniem rodzaju materiałów, parametrów technicznych
d) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów,
e) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
f) sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
g) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień
h) wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową wraz z dostawą i montażem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu.
i) wykonanie rozruchów, uruchomień wraz z dostawą niezbędnej chemii basenowej do ich wykonania
j) otrzymanie pozwolenia na użytkowanie
k) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi wodnego placu zabaw

2. Zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje :
a) wykonanie niecki wodnego placu zabaw
b) dostawa i montaż atrakcji wodnych
c) wykonanie kompletnej technologii uzdatniania wody basenowej
d) wykonanie komory technicznej dla urządzeń uzdatniania wody
e) wykonanie zbiornika buforowego
f) budowa budynku socjalnego wraz z częścią:
• magazynową na dozowanie chemii,
• użytkową i socjalną dla obsługi obiektu
• toaletami
g) budowa przyłącza wodociągowego
h) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
i) budowa przyłącza elektroenergetycznego
j) wykonanie zabezpieczeń ewentualnych kolizji sieci
k) wyposażenie wykonywanych obiektów w instalacje, oprzyrządowanie, sprzęt, narzędzia, aparatury, armaturę, uzbrojenie i inne akcesoria wyposażenia umożliwiające korzystanie z obiektu przez wszystkich pracowników i klientów
l) zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
m) budowa dojść pieszych i komunikacji wewnętrznej
n) wykonanie instalacji oświetlenia terenu
o) wyposażenie terenu w małą architekturę
p) wykonanie ogrodzenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1219000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43324100-1 - Urządzenia do basenów kąpielowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp
a) Informacja o przewidywanych zamówieniach: powtórzenie podobnych robót budowlanych - ujętych w Rozdziale IV (Opis przedmiotu zamówienia) SWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji.

Kod CPV:

Dla Zadania nr 2

45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie Projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia – zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji lub eksploatacji obiektu w przypadku, gdy powtórzenie podobnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu lub wynika z aktualnych potrzeb Użytkownika.

Procedura udzielania zamówienia podobnego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
UWAGA: Zapisy pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
5.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
UWAGA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy.
7. Oryginał dowodu ustanowienia wadium w postaci elektronicznej utworzonej przez Gwaranta tj. wystawcy gwarancji/poręczenia.
8. Zadanie nr 1 - Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale XVI SWZ.
Zadanie nr 2 - Tabelę elementów rozliczeniowych poglądową sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale XVI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawcy/ów wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania nr 1 w wysokości: 32 000 PLN, (słownie : trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)
Dla zadania nr 2 w wysokości : 18 000 PLN, ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 15 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania:
Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów,
wodny plac na osiedlu Janek.
Zadanie nr 1:
Zagospodarowanie terenu wokół fontanny oraz przebudowa muru oporowego i schodów przy wejściu głównym w Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu.
Zadanie nr 2 : Budowa wodnego placu na osiedlu Janek w formule „zaprojektuj i wybuduj.

Termin wykonania zamówienia.
Zadanie nr 1:
Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zadanie nr 2:
Zakończenie robót wraz z montażem wyposażenia i zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru jest uzyskanie właściwej zgody na dopuszczenie obiektu do użytkowania.

UWAGA: Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 10% wartości Inwestycji. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja 1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554. Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy.

W przypadku, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 Pzp.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia podstawowego :
Dla Zadania nr 1: kwotę :2 661 281,00 zł brutto – w tym na realizację zamówienia w roku 2022 kwotę : 1 330 000,00 zł brutto.
Dla Zadania nr 2: kwotę :1 499 370,00 zł brutto – w tym na realizację zamówienia w roku 2022 kwotę :749 000,00 zł brutto.

W przypadku gdy kwota oferty będzie mniejsza od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację zadania, podział kwoty na lata 2022-2023 będzie proporcjonalny.

Kwota, którą wskazano w sekcji IV pkt 4.1.5. oraz ogłoszenia to wartość szacunkowa netto zamówienia podstawowego dla obu części. Kwoty, które wskazano w sekcji IV pkt 4.2.5. to wartości szacunkowe netto zamówienia podstawowego odpowiednio dla Części I oraz Części II.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.