eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa oprogramowania w ramach realizacji projektu Małopolski System Informacji MedycznejOgłoszenie z dnia 2022-01-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania w ramach realizacji projektu Małopolski System Informacji Medycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kamieniec 10

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 182015351

1.5.8.) Numer faksu: +48 182015351

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-zakopane.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zakopane.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpital-zakopane.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania w ramach realizacji projektu Małopolski System Informacji Medycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2d71f6c-4218-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00021850/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa oprogramowania Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych wraz z migracją i optymalizacją danych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00264933/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/19/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 170000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na dostarczeniu pakietu oprogramowania Systemu Zarządzania Relacyjna Bazą Danych wraz z migracją i optymalizacją systemu szpitalnego, baz danych oraz archiwum PACS w nowym środowisku serwerowym dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w ramach realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”, w zakresie:
1) Pakiet oprogramowania System Zarządzania Relacyjna Bazą Danych – 1 sztuka;
2) Migracja i optymalizacja systemu szpitalnego, baz danych oraz archiwum PACS w nowym środowisku serwerowym;
3) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia;
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia [zwanym dalej „OPZ”] stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Celem inwestycji w środowisko teleinformatyczne podmiotu leczniczego jest uzyskanie przez podmiot maksymalnej możliwej zdolności do wytwarzania oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnie w wymogami określonymi w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 666) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy.
3. Udostępnianie EDM następować będzie poprzez komunikację systemów informatycznych podmiotu z regionalną platformą wymiany EDM pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), jak również z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1).
4. Kluczowe elementy niezbędne dla udziału Partnera w Platformie MSIM to:
1) Funkcjonalność (oprogramowanie) dla wytwarzania dokumentów w postaci zgodnej z PIK HL7 CDA,
2) Funkcjonalność (oprogramowania) dla obsługi lokalnego repozytorium EDM,
3) Infrastruktura sprzętowa (w tym serwery oraz urządzenia pamięci masowej) dla repozytorium EDM,
4) Usługa katalogowa zapewniająca integrację z kontami personelu w systemach oprogramowania medycznego.
5. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktów o określonej w SWZ funkcjonalności i wydajności, a nie zakup rozwiązań i oprogramowania konkretnej marki lub producenta.
6. Zamawiający zastrzega, iż dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
7. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
8. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239536,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380944,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239536,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 430585884

7.3.3) Ulica: Do Dysa 9

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-149

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239536,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.