eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › "Monitoring miejski - Budżet Obywatelski" - w ramach Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - BO oraz Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BOOgłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Monitoring miejski - Budżet Obywatelski" - w ramach Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - BO oraz Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁOMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862156882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.baczek@um.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Monitoring miejski - Budżet Obywatelski" - w ramach Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - BO oraz Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53b74331-65ad-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00005049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474034/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.2.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 162345,53 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 52845,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie monitoringu wizyjnego w pobliżu ul. Senatorskiej w Łomży.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34970000-7 - Urządzenia monitorowania ruchu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 20325,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie monitoringu wizyjnego w pobliżu os. Bohaterów Monte Cassino oraz parku Ludowego w pobliżu ul. Kopernika w Łomży.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34970000-7 - Urządzenia monitorowania ruchu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wpłynęła jedna oferta której
cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dodatkowo w chwili obecnej Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wpłynęła jedna oferta której
cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dodatkowo w chwili obecnej Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.