eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Lubelski › Zakup i dostawa artykułów żywnościowych w zakresie mrożonek, ryb i przetworów z ryb do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych w zakresie mrożonek, ryb i przetworów z ryb do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590562

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Unicka 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl oraz www.zs.ostrowlubelski.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zespół Szkół

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych w zakresie mrożonek, ryb i przetworów z ryb do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a875e32b-716f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00004117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053684/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych w zakresie mrożonek, ryb i przetworów z ryb do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470663/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w zakresie mrożonek, ryb i przetworów z ryb do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2023.
Szczegółowy zakres dostaw (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

15331170-9 - Warzywa mrożone

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych - wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. ze względu na niezgodność z przepisami ustawy. Oferta nie została opatrzona podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.