eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › "Wycinka drzew w parku Aleksandria" w ramach zadania "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach"Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wycinka drzew w parku Aleksandria” w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wycinka drzew w parku Aleksandria” w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b86bdf4-6b0f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Wycinak drzew w parku Aleksandria w ramach zadania Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/projekt „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”, umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-1009/17-00 z dnia 25 marca 2021 r

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471408/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.50.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 42511,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu 33 szt. drzew rosnących wzdłuż projektowanego ogrodzenia przy ul. Bolesława Prusa w Siedlcach.
1) Zakres obejmuje:
• zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostępem osób postronnych,
• wycinka drzew
• całkowite usunięcie karp poprzez frezowanie
• wywiezienie dłużyc i karp. Wywiezienie drewna poza teren parku na koszt Wykonawcy. Drewno będzie stanowić własność Wykonawcy po dokonaniu płatności na konto wskazane w fakturze wystawionej przez Zamawiającego – w przypadku punktowanej oferty za zakup drewna
lub
wywiezienie drewna poza teren parku na koszt Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Siedlce – w przypadku braku oferty na zakup drewna
• zrębkowanie drobnicy gałęziowej. Zrębki należy złożyć na terenie parku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zrębki stanowią własność Zamawiającego,
• wyrównanie terenu, zasypanie dołów ziemią i usunięcie pozostałości (trocin, zrębków, gałęzi, drewna grubego), uporządkowanie terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19116,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19116,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU DREWEX SYLWESTER ORNOCH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212153801

7.3.3) Ulica: SOSNOWA 16

7.3.4) Miejscowość: STARE IGANIE

7.3.5) Kod pocztowy: 08-103

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Frezowanie pni po wycince

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19116,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.