eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. beczki asenizacyjnej"Ogłoszenie z dnia 2022-01-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenie ścieków tj. beczki asenizacyjnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446818006

1.5.8.) Numer faksu: 446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenie ścieków tj. beczki asenizacyjnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fec5abb5-5e73-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00002581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001326/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. beczki asenizacyjnej”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej” współfinansowane jest ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Umowa Nr 00171-65150-UM0500222/20 z dnia 23.06.2021 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą dalej „ustawa Pzp”.

Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W przedmiotowym zamówieniu powyższe warunki zostały spełnione, ponieważ: Gmina Gorzkowice prowadziła uprzednio dwa postępowania w trybie podstawowym (znak ZP. 271.13.2021 w części 2 oraz ZP.271.15.2021) w którym nie wpłynęła żadna oferta.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-ba0f9abb-2c16-11ec-b885-f28f91688073 oraz ocds-148610-e1710207-51db-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 406250,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę beczki/beczkowozu asenizacyjnego, w zakresie określonym w zaproszeniu do negocjacji wraz z transportem,
2) dostarczenie opisu technicznego beczki asenizacyjnej (w języku polskim),
3) dostarczenie instrukcji obsługi beczki asenizacyjnej w języku polskim,
4) dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogach publicznych, w tym niezbędnych
do rejestracji pojazdu,
5) gwarancję jakości producenta zbiornika, wozu i osprzętu udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy
na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz ze sprzętem, gwarancję jakości Wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi,
6) przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej
2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem,
7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia Wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej w okresie obowiązywania gwarancji oraz pozostałych elementów eksploatacyjnych takich jak bębny i szczęki hamulcowe
(za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługującymi Zamawiającemu rabatami i upustami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42066,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42066,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42066,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne POMOT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8580003449

7.3.3) Ulica: ul. Słowiańska 2

7.3.4) Miejscowość: Chojna

7.3.5) Kod pocztowy: 74-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41697,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.