eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/BartoszycOgłoszenie z dnia 2022-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowa 56A

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 764 20 02

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 764 20 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpdabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdpdabrowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/87120b56-9fc9-4601-a834-f909fb38a987

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-402f67cd-573e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002299/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00302479/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – „Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95”
1) Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy (według potrzeb zamawiającego) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej około 8 000 litrów.
2) Wskazana w pkt. 1) wartość jest prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń (w szczególności z tytułu utraconych korzyści) w przypadku zakupienia przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa. Rzeczywista ilość paliwa będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw paliwa określonych w pkt. 1) o nie więcej niż 30%.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.5.) Wartość części: 39200 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część 2 zamówienia – „Dostawa oleju napędowego (ON)”
1) Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy (według potrzeb zamawiającego) oleju napędowego w ilości szacunkowej około 38 000 litrów.
2) Wskazana w pkt. 1) wartość jest prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń (w szczególności z tytułu utraconych korzyści) w przypadku zakupienia przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa. Rzeczywista ilość paliwa będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw paliwa określonych w pkt. 1) o nie więcej niż 30%.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 185060,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stacja Benzynowa Marian Żuralski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7430002991

7.3.3) Ulica: Warszawska 22

7.3.4) Miejscowość: Bartoszyce

7.3.5) Kod pocztowy: 11-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 220780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 220780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stacja Benzynowa Marian Żuralski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7430002991

7.3.3) Ulica: Warszawska 22

7.3.4) Miejscowość: Bartoszyce

7.3.5) Kod pocztowy: 11-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 220780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.