eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › SZP/242-176/2021 Zasoby programistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" - 3 zadania.Ogłoszenie z dnia 2022-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SZP/242-176/2021 Zasoby programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” – 3 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.trela@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP/242-176/2021 Zasoby programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” – 3 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6953331-388d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002529/120/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.120 Opracowanie i implementacja prototypu narzędzia do ręcznej korekty automatycznie utworzonej hierarchii ram semantycznych Walentego

1.2.121 Modyfikacja architektury aplikacji Korpusomat umożliwiająca wykorzystanie potoków przetwarzania języka naturalnego, które pozwolą na tworzenie anotowanych korpusów w wielu językach

1.2.122 Anotacja i superanotacja warstwy stylistycznej NKJP1M na potrzeby narzędzia do dewulgaryzacji tekstów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250975/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP/242-176/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 54000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Aplikacja do konstrukcji anotowanych lingwistycznie korpusów na podstawie źródeł internetowych – Modyfikacja architektury aplikacji Korpusomat umożliwiająca wykorzystanie potoków przetwarzania języka naturalnego, które pozwolą na tworzenie anotowanych korpusów w wielu językach – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Narzędzie do dewulgaryzacji tekstów – Anotacja i superanotacja warstwy stylistycznej NKJP1M na potrzeby narzędzia do dewulgaryzacji tekstów – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja prototypu narzędzia do ręcznej korekty automatycznie utworzonej hierarchii ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.3 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 15000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Aplikacja do konstrukcji anotowanych lingwistycznie korpusów na podstawie źródeł internetowych – Modyfikacja architektury aplikacji Korpusomat umożliwiająca wykorzystanie potoków przetwarzania języka naturalnego, które pozwolą na tworzenie anotowanych korpusów w wielu językach – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Narzędzie do dewulgaryzacji tekstów – Anotacja i superanotacja warstwy stylistycznej NKJP1M na potrzeby narzędzia do dewulgaryzacji tekstów – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja prototypu narzędzia do ręcznej korekty automatycznie utworzonej hierarchii ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.3 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 54000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Aplikacja do konstrukcji anotowanych lingwistycznie korpusów na podstawie źródeł internetowych – Modyfikacja architektury aplikacji Korpusomat umożliwiająca wykorzystanie potoków przetwarzania języka naturalnego, które pozwolą na tworzenie anotowanych korpusów w wielu językach – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Narzędzie do dewulgaryzacji tekstów – Anotacja i superanotacja warstwy stylistycznej NKJP1M na potrzeby narzędzia do dewulgaryzacji tekstów – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja prototypu narzędzia do ręcznej korekty automatycznie utworzonej hierarchii ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.3 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 50000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paulina Rosalska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 86040909123

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.