eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Budowa 2 kompletnych, prototypowych specjalistycznych samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym poprzez remont i konwersję (przebudowę) 2 samochodów stanowiących własność ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2022-01-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Budowa 2 kompletnych, prototypowych specjalistycznych samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym poprzez remont i konwersję (przebudowę) 2 samochodów stanowiących własność Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016161080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Techniczna 6

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-502

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: puk@pukpiaseczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukpiaseczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa 2 kompletnych, prototypowych specjalistycznych samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym poprzez remont i konwersję (przebudowę) 2 samochodów stanowiących własność Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89296f76-6cbf-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pukpiaseczno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pukpiaseczno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu „platformazakupowa.pl” pod adresem www: „https://platformazakupowa.pl/pn/pukpiaseczno”.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Rafał Karaś. Komunikacja pomiędzy między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na portalu „platformazakupowa.pl”.
3. Za datę wniesienia wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji uznaje się datę ich przekazania za pośrednictwem portalu „platformazakupowa.pl” poprzez wybór opcji „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawia się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem portalu „platformazakupowa.pl”. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na portalu w sekcji “Komunikaty”. (...)
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na portalu „platformazakupowa.pl”, ponieważ system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu „spam”.
6. Zamawiający (…) podaje następujące wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania, oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem portalu „platformazakupowa.pl”:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć
min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja lub równoważny, jeden z następujących systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, z zastrzeżeniem, iż ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inna aplikacja obsługująca format plików „pdf”;
6) portal „platformazakupowa.pl” działa według standardu przyjętego
w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez portal „platformazakupowa.pl” stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
(…)
9. Wszystkie instrukcje korzystania z portalu „platformazakupowa.pl” dotyczące w szczególności sposobu logowania się, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem portalu „platformazakupowa.pl” znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” pod następującym adresem www: „https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje”.
(…)
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści
je na stronie postępowania w portalu „platformazakupowa.pl” pod adresem „https://platformazakupowa.pl/pn/pukpiaseczno”.
(…)
16. Oferta oraz środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektronicznym podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.), zwanego poniżej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. jest Pan Adam Zdrojewski, adres poczty elektronicznej: olcom@post.pl, tel.: +48 515 205 246.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Budowa 2 kompletnych, prototypowych specjalistycznych samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym poprzez remont i konwersję (przebudowę)
2 samochodów stanowiących własność Zamawiającego”.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie:
a) art. 18 ust. 1 i 6 z zastrzeżeniem art. 18 ust. 3 i 5 Ustawy
b) art. 74 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2-4 Ustawy
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres trwania umowy w sprawie zamówienia przekracza 4 lata, okres przechowywania danych obejmuje cały okres trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych
osobowych, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa 2 kompletnych, prototypowych specjalistycznych samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym
poprzez remont i konwersję (przebudowę) 2 samochodów stanowiących
własność Zamawiającego.

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia mają powstać 2 kompletne prototypowe samochody specjalistyczne umożliwiające prowadzenie przez Zamawiającego dalszych prac badawczo-rozwojowych nad możliwością przebudowy kolejnych samochodów specjalistycznych Zamawiającego służących do realizacji zadań użyteczności publicznej na samochody zasilane i napędzane za pomocą energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta każdego z wykonawców będzie oceniana na podstawie trzech kryteriów oceny ofert i może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja stacji serwisowej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca obowiązany jest wykazać, że dysponuje:

a) personelem posiadającym uprawnienia do serwisu pojazdów hybrydowych i elektrycznych wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) i zezwalające na pracę przy urządzeniach pracujących pod napięciem do 1 kV;
b) co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez siebie stacją
serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km.
od siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej nr 6,
przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana
będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa
odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową
liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu przebudowywanych samochodów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy, w tym o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401), - którego wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

o ile to dotyczy danego wykonawcy:
- pełnomocnictwa;
- zobowiązania podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca,
do oddania do dyspozycji wykonawcy tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. w rozumieniu art. 58 ust. 1 Ustawy muszą spełniać następujące wymogi:
1) wykonawcy występujący wspólnie są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika do:
a) reprezentowania ich w postępowaniu albo,
b) reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo - w postaci oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza - powinno być złożone wraz z ofertą i zawierać także wskazania:
a) zamówienia, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby;

3) pełnomocnictwo musi być udzielone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podpisane przez osobę uprawnioną.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy, bez zmiany łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy.
3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego.
4. Zmiana osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji
przedmiotu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające
jest pisemne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu,
powiadomienie drugiej Strony z zachowaniem odpowiednich terminów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-25 16:20

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem portalu „platformazakupowa.pl” (sposób złożenia oferty określa instrukcja zamieszczona pod następującym adresem www: „https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje”).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-25 17:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.