eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002156692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 3 Maja 28

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opslegionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: opslegionowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4696f10d-747b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036486/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2023 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476484/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS/AG/341-3P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, na cmentarzu wyznaniowym na terenie miasta Legionowa, w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku, poz.2268 ze zm.).
2. Pogrzeb winien odbyć się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z :
a) ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1947),
b) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2021, poz.1910).
c) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011r. nr 75, poz. 405),
d) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. nr 249, poz. 1866), ze szczególnym uwzględnieniem warunków pochówku osób zmarłych z powodu COVID-19 oraz zgodnie z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami etycznymi oraz z powszechnie przyjętymi zasadami wykonywania usługi o tym charakterze oraz na warunkach i zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy, opisu przedmiotu zamówienia i złożoną przez Wykonawcę oferta.
3. Zamawiający przewiduje szacunkowo, że w okresie trwania umowy zleci Wykonawcy przeprowadzenie 50 pogrzebów kremacyjnych (urnowych), w tym:
1) 48 - pogrzebów kremacyjnych (urnowych) osób dorosłych, w tym zmarłych na choroby zakaźne np. SARS-CoV-2 ( COVID-19),
2) 1 - pogrzeb kremacyjny (urnowy) dziecka do 6 roku życia,
3) 1– pochówek kremacyjny (urnowy)szczątków ludzkich,
Uwaga: powyższy podział ma charakter szacunkowy i ilość poszczególnych rodzajów pochówków zleconych w ramach realizacji zamówienia może ulec zmianie adekwatnie do potrzeb Zamawiającego
4. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmniejszeniu ,co nie będzie stanowiło podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zleconych usług pochówku przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Rozliczenie w toku realizacji umowy następować będzie w oparciu o faktycznie zamówione usługi i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie.
5. Zamawiający określa minimalną ilość zamówienia jaka wykorzysta w ramach umowy na poziomie zlecenia 10 pochówków. Ostateczna ilość zleconych pochówków będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, w związku faktyczną liczbą pogrzebów, które będzie musiała sprawić Gmina Legionowo. Wykonawca przyjmuje powyższe zastrzeżenie i wyraża na nie zgodę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie świadczył usługi pogrzebowe wyłącznie na podstawie pisemnych jednostkowych Zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie odebrać zlecenie od Zamawiającego po otrzymaniu telefonicznej lub e-mailowej informacji o zleceniu pochówku.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecony pochówek w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jednostkowego zlecenia od Zamawiającego , na cmentarzu w Legionowie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego załatwienia wszelkich formalności niezbędnych do sprawienia pogrzebu zgodnie z obowiązującymi przepisami w urzędach oraz u zarządcy cmentarza, w tym wniesienie wszystkich niezbędnych opłat oraz zebrania niezbędnej dokumentacji (w szczególności: uzyskanie karty zgonu , aktu zgonu, zezwolenia na pochowanie i wydanie zwłok) na podstawie upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Dom pogrzebowy, miejsce gdzie ciało osoby zmarłej będzie złożone przed ceremonią pochówku musi znajdować się na terenie miasta Legionowo w związku z możliwością pożegnania się rodziny i osób bliskich osoby zmarłej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania taboru samochodowego dostosowanego do przewozu zwłok zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawca na minimum dwa dni przed planowanym terminem pogrzebu zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego – działu świadczeń Ośrodka pomocy Społecznej w Legionowie, która zgłasza pochówek- o terminie (data i godzinę) i miejscu pochówku
12. Szczegółowy zakres czynności składających się na zorganizowanie pogrzebu z kremacją zwłok/ szczątków ludzkich, obejmuje swym zakresem:
- umieszczenie zwłok / szczątków ludzkich w worku/pokrowcu dostarczonym przez wykonawcę,
- przewiezienie (eksportacja) zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Legionowie lub Zakładu Medycyny Sadowej w Warszawie lub prosektorium WIM w Warszawie do chłodni ,
- przechowywanie zwłok/ szczątków ludzkich w chłodni do czasu pogrzebu,
- przygotowanie zwłok/szczątków ludzkich do kremacji (kosmetyka ciała, owinięcie ciała w całun dostarczony przez Wykonawcę),
- kremacja zwłok lub szczątków ludzkich , w tym transport do miejsca kremacji;
- dostarczenie trumny kremacyjnej,
- dostarczenie urny na prochy,
- dostarczenie krzyża ,
- dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego na urnę i miejsce pochówku, zawierającej imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu; w przypadku zwłok NN datę znalezienia zwłok, lub datę znalezienia szczątek ludzkich ,
- umieszczenie zwłok/szczątków ludzkich w worku/w pokrowcu dostarczonym przez Wykonawcę,
- umieszczenie klepsydr w miejscu do tego wyznaczonym tj. tablica przy cmentarzu w Legionowie,
- obsługa pogrzebu, w tym transport urny z prochami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie urny w przygotowanym grobie urnowym lub w innym miejscu przechowywania urn z prochami lub w grobie wskazanym przez bliskich zmarłego z zamknięciem grobu,
- zapewnienie posługi religijnej katolickiej polegającej na odprowadzeniu przez księdza urny z ciałem osoby zmarłej od bramy cmentarza do miejsca pochówku, jeśli Zamawiający ma informacje , że osoba zmarła była wyznania katolickiego
- dezynfekcja zwłok, worka, trumny/kapsuły do transportu - płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym,
- wykupienie na okres 20 lat miejsca pod grób urnowy na cmentarzu w Legionowie, Zamawiający dopuszcza wykupienie miejsca na zbiorowy grób urnowy.
- w przypadku grobu urnowego zbiorczego wykonanie tablicy (napisówki) na umieszczenie tabliczek za danymi zmarłego. Rozmiar tablicy musi być dopasowany do ilości tabliczek odpowiadającej ilości urn umieszczonym w grobie zbiorowym.
- w przypadku pojedynczego grobu urnowego umieszczenie krzyża lub palika (zgodnie z wyznaniem zmarłego) na umocowanie tabliczki z danymi zmarłego;
13. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę niektórych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej wynagrodzenie Wykonawcy za sprawienie pogrzebu zostanie pomniejszone o wartość niezrealizowanego elementu usługi pogrzebowej.
14. Przy zleceniu realizacji konkretnego pogrzebu Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi pogrzebowej (np. zakupu odzieży), co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy.
15. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania i konserwacji mogiły przez okres trwania umowy tj.:
1) utrzymanie powierzchni grobu w należytym stanie tj. np. usuwanie zanieczyszczeń,
2) utrzymanie tabliczki nagrobnej w odpowiednim stanie,
3) w przypadku gdy pochowana osoba nieznana NN zostanie zidentyfikowana, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia tabliczki nagrobnej z aktualnymi danymi zmarłego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98371000-4 - Usługi pogrzebowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

98371100-5 - Usługi cmentarne oraz kremacyjne

98371110-8 - Usługi cmentarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 373246,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 373246,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 373246,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): A.APOKALIPSA Anna Sarnowska wspólnik spółki cywilnej

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A&APOKALIPSA Artur Sarnowski wspólnik spółki cywilnej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361010637

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 66

7.3.4) Miejscowość: Legionowo

7.3.5) Kod pocztowy: 05-120

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 373246,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.