eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biłgoraj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369037

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 88

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminabilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-404abaad-6cab-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026928/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459400/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 40 000 l oleju opałowego lekkiego, w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby sali gimnastycznej w Soli oraz remizy OSP w Starym Bidaczowie.
2. Dostarczany olej opałowy winien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:
1) wartość opałowa nie niższa niż: 42,60 MJ/kg,
2) gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż: 900 kg/m3,
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż: 6,0 mm2/s,
4) temperatura zapłonu nie niższa niż: 56oC,
5) temperatura płynięcia nie wyższa niż: (-20oC),
6) skład frakcyjny:
a) do temperatury 250oC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v),
b) do temperatury 350oC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v,)
7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,30% (m/m),
8) pozostałość po spopieleniu 0,010% (m/m),
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m),
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje w załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EXTRANS RENATA SZELIGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8181206501

7.3.4) Miejscowość: WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

7.3.5) Kod pocztowy: 39-110

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.