eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drawno › ,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 3

1.5.2.) Miejscowość: Drawno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957682031

1.5.8.) Numer faksu: 957682505

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@drawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.drawno.pl/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb918989-6cb4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036435/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460291/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIOŚ.271.20.2022.MP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 02 stycznia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
2. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie imiennych biletów miesięcznych wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu zgodnie z imiennym wykazem uczniów przekazanym przez dyrektorów placówek oświatowych i biletów miesięcznych lub jednorazowych dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie.
3. Zamawiający, najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca, poprzedzającego wykonanie usługi będzie za pomocą poczty elektronicznej wysyłał do Wykonawcy listę dzieci i uczniów, na podstawie której Wykonawca wystawi fakturę za bilety.
4. Transport obejmuje dowóz i odbiór dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.
5. Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do placówek oświatowych w Gminie Drawno przedstawia tabela nr 1.
6. Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do SOSz-W w Suliszewie przedstawia tabela nr 2.
7. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o 10% w przypadku np. pojawienia się dziecka w trakcie roku szkolnego, pojawienia się dziecka w miejscowości nie ujętej w tabeli nr 1 lub nr 2 w trakcie roku szkolnego, długotrwałej choroby ucznia, rezygnacji ucznia z kształcenia w danej placówce lub zawieszenia zajęć lekcyjnych.
8. W przypadku uczniów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie istnieje możliwość zmiany zakupu biletów jednorazowych na miesięczne i odwrotnie.
9. Wykonawca podejmuje się przestrzegania czasu przewozu dzieci do szkół nie wcześniej niż o godz. 6.45 z miejsca zamieszkania dziecka i dowozu ze szkoły do miejsca zamieszkania dziecka nie później niż o godz. 15.30. Pierwszy odwóz ma nastąpić nie wcześniej niż o 13:20.
10. Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na własny koszt.
11. Wykonawca musi zapewnić wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
13. Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania będzie się odbywać w dniach realizowania przez placówki oświatowe zadań dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
14. Transport będzie się odbywał w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r.
15. Transport uczniów winien odbywać się zgodnie z organizacją zajęć szkolnych i przedszkolnych.
16. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy w ciągu max 40 min. od czasu wystąpienia awarii.
17. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- możliwości odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą oraz liczbie dowożonych uczniów,
- natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi dowozu, w przypadku nienależytego wykonania umowy, polegającym między innymi na:
- nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów,
- nieutrzymaniu właściwego stanu technicznego pojazdu,
- nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz kultury osobistej kierowcy.
19. Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) w tym spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych określone w § 22 tego rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.
20. W przypadku mniejszej liczby dowożonych dzieci, Zamawiający dopuszcza dowóz dzieci busem lub mikrobusem.
21. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymaganych składek w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
22. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zaoferuje minimum 1 dodatkowy dowóz dzieci w związku z organizacją imprez szkolnych.
23. Wykonawca zapewni uczniom odpowiednią ilość miejsc siedzących na całym odcinku jazdy autobusem.
24. Wykonawca zapewni dojazd wszystkim dzieciom do placówek oświatowych najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
25. Pojazdy Wykonawcy uczestniczące w realizacji zadania muszą mieć ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne.
26. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, którzy posiadają stosowne uprawnienia, tj.: ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby.
27. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa Projekt umowy- Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 536699,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 536699,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 536699,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Prywatna Komunikacja Lokalna "Jacek"s.c. mgr Teresa Majchrzak, Jacek Majchrzak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. sp.z.o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5941525163

7.3.3) Ulica: Słoneczna 12

7.3.4) Miejscowość: Drawno

7.3.5) Kod pocztowy: 73-220

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 536699,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.