eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa oprogramowania

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386888354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leopolda 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-189

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@emag.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://emag.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7204bbb-5385-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00000028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

w ramach projektu „Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1427/20-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297384/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FH/ 01/ 12/ 21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 70651,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie do komputerowo wspomaganego projektowania i symulacji mechaniki 3D, produkcji, projektowania elektroniki

4.5.3.) Główny kod CPV: 48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

4.5.5.) Wartość części: 4136,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie do komputerowo wspomaganego projektowania i symulacji mechaniki 3D

4.5.3.) Główny kod CPV: 48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

4.5.5.) Wartość części: 11020,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet oprogramowania do symulacji i analiz

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48461000-7 - Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 48000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie do projektowania i dokumentowania instalacji elektrycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

4.5.5.) Wartość części: 7495,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59040,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360773832

7.3.3) Ulica: ul. Pod Fortem 19

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-302

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.