eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Dostawa i montaż lampy (dezynfektora) UV

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-05-16

Krynica-Zdrój: Dostawa i montaż lampy (dezynfektora) UV
Numer ogłoszenia: 191350 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63038 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż lampy (dezynfektora) UV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostawa i montaż lampy (dezynfektora) UV o następujących parametrach: a) Obudowa ze stali nierdzewnej; b) Przepływ wody 320 m3/h; c) Dawka UV minimum 700 J/m2; d) Transmisja wody (T10) minimum 90% dla długości fali 254 nm; e) Moc zainstalowanych promienników UV w zakresie 3 - 5 kW; f) Urządzenie wyposażone w promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe; g) Spadek ciśnienia wody na podłączeniach /by pass/ (rury i kształtki nierdzewne, przepustnice) łącznie z urządzeniem UV musi wynosić poniżej 1 metra słupa wody dla przepływu 320 m3/h; h) Dostawa i zamontowanie szafy zasilania i sterowania lampy UV wraz z przewodami zasilającymi i sterującymi. Szafa ma być zainstalowana w odległości ok. 20 metrów od lampy UV. Przewody muszą być ułożone w korytkach kablowych; i) Wykonawca wraz z przedmiotem dostawy dostarczy Zamawiającemu 4 szt. promienników zapasowych; j) Lampa musi być objęta gwarancją na okres minimum 24 miesiące. 2) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania lampy UV we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie niezbędnych podpór oraz armatury (rur, kołnierzy, przepustnic, zaworów, zaworów probierczych) w celu zamontowania urządzenia jak również demontaż istniejącej instalacji kolidującej z montowanym urządzeniem. Wykonawca w ramach dostawy i montażu lampy UV zobowiązany jest do przeniesienia punktu dozowania podchlorynu sodu tak aby znajdował się on po urządzeniu UV. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozruchu i regulacji zamontowanej lampy UV. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego urządzenia. 3. Rysunek obrazujący sposób montażu urządzenia wraz z przeróbka odcinka rurociągu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem instalacji lampy UV.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.51.50.00 - Lampy ultrafioletowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 148886,58

  • Oferta z najniższą ceną: 107625,00 / Oferta z najwyższą ceną: 148886,58

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.