eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa transmisji danych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.Ogłoszenie z dnia 2008-07-28

Warszawa: Usługa transmisji danych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Numer ogłoszenia: 172829 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 295 20 00, fax 0-22 295 20 01.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mazowia.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa transmisji danych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa transmisji danych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 206.000,00 Euro).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 72.31.80.00 - Usługi przesyłu danych Kod CPV wg słownika 2008: 72.31.80.00 - Usługi przesyłu danych Oryginalny kod CPV: 72.53.20.00 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej Kod CPV wg słownika 2008: 72.72.00.00 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzy zamówienia polegające na usłudze transmisji danych, każde o wartości minimalnej 80.000,00 zł brutto. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i udokumentowania warunków o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3. 5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 4 każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 6. Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą dokonać wizji lokalnych pomieszczeń, gdzie mają zostać wykonane usługi będące przedmiotem umowy. Wizji lokalnych Wykonawcy dokonają na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zmawiającym. Zamawiający wyznaczy terminy wizji lokalnych tym Wykonawcom, którzy złożą pisemny wniosek na 7 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert. 7. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. 3. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, których wzór stanowią Załączniki nr 4A i nr 4B do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mazowia.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, pokój nr 229, II piętro..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2008 godzina 12:00, miejsce: Biuro Podawcze Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03 - 301 Warszawa, piętro II..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.