eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempiń › Budowa przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych z rurociągiem tłocznym i kanałem sanitarnym - etap III w Borowie i Nowym Borówku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-30

Czempiń: Budowa przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych z rurociągiem tłocznym i kanałem sanitarnym - etap III w Borowie i Nowym Borówku
Numer ogłoszenia: 168905 - 2016; data zamieszczenia: 30.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58149 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 61 2826703, faks 61 282 63 02.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych z rurociągiem tłocznym i kanałem sanitarnym - etap III w Borowie i Nowym Borówku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji tłocznej z Borowa do Czempinia obejmująca budowę przepompowni ścieków w Borowie (w miejscu istniejącej oczyszczalni ścieków planowanej do wyłączenia) oraz rurociągu tłocznego od przepompowni do studni czyszczakowej nr 13 (zrealizowanej w roku 2011). Zakres rzeczowy zamówienia: a)Modernizacja istniejącej na terenie oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Borowie przepompowni ścieków, b)Budowę komory pomiarowej, c)Budowę komory zasuw, d)Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków, e)Sterowanie i monitorowanie pracą przepompowni ścieków w trybie on-line kompatybilnym z funkcjonującym u Zamawiającego systemem monitoringu w technologii GPRS f)Budowę rurociągu tłocznego na odcinku od przepompowni do studni czyszczakowej nr 13, w tym: aa) rurociągu tłocznego z PE 100 SDR 17 o długości 2 581,0 m, w tym przewiertów sterowanych o długości 64,0 m, bb) studni rewizyjno-czyszczakowych O 1500 mm - 9 szt., cc) studni rewizyjno-czyszczakowych O 1500 mm z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym - 3 szt., dd) studni włączeniowej O 1500 mm - 1 szt., ee) przejść przewietem O 400 mm pod drogą powiatową - 2 / 26,0 szt./m 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w następujących załącznikach, które to stanowią integralną część SIWZ: 2.1. Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ; 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do SIWZ; 2.3. Wyciąg z projektu budowlano-wykonawczego - załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 43.31.12.00 - 43.31.12.00 45.31.20.00 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROKAR S.C. Kamila Matuszczak-Obrębska, Tomasz Obrębski, Os. Stare Żegrze 34/2, 61-249 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1662323,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 835313,41

  • Oferta z najniższą ceną: 835313,41 / Oferta z najwyższą ceną: 1252046,70

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.