eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-30

Wałbrzych: DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU
Numer ogłoszenia: 168903 - 2016; data zamieszczenia: 30.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128160 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i profesjonalnych instrumentów muzycznych, a także wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego - Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla instrumentów muzycznych opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej minimalnego okresu gwarancji podanego w tymże Załączniku, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 5. Dla pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 - miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy. 7. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta punktach serwisowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych w siedzibie zamawiającego: pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania, a drugi przed upływem końca okresu gwarancji. 9. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przetestowanie tego samego rodzaju instrumentu. Proces testowania dokonywany będzie przez maksymalnie trzech przedstawicieli Zamawiającego. Z procesu oceny zostanie sporządzony protokół. 10. Wszelkie koszty związane z badaniem danego instrumentu muzycznego przez przedstawicieli Zamawiającego tj.: koszty dojazdu maksymalnie dwóch przedstawicieli Zamawiającego do miejsca gdzie zostanie mu udostępniony dany instrument lub koszty transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego, w celu jego przetestowania ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. 12. W przypadku Części 6 zamówienia (skrzynie transportowe) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić próbki materiałów z jakich ostatecznie wykonane będą skrzynie - fragment sklejki, okucie, zamek, kółko, materiał wyścielający wnętrze. Te elementy oceniane będą przez komisję pod względem trwałości, estetyki i rodzaju użytych materiałów, w ramach kryterium jakość, a z ich oceny sporządzony zostanie protokół. Dostarczone próbki podlegać będą zwrotowi po zakończeniu procedury wyłaniania Wykonawcy, z wyjątkiem próbek złożonych przez firmę zwycięską, w celu do porównania ich z dostarczonym przedmiotem zamówienia. 13. Warunki finansowe rozliczeń: 1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 14. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie spośród następujących części: 1) CZĘŚĆ 1 HARFA KONCERTOWA - harfa pedałowa LYON & HEALY model STYLE 23 lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 2) CZĘŚĆ 2 PIANINO CYFROWE - KAWAI model MP10 lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 3) CZĘŚĆ 3 WALTORNIA POTRÓJNA - E. SCHMID waltornia potrójna voll.F/B/high f lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 4) CZĘŚĆ 4 PUZON TENOROWY z kwartwentylem THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 5) CZĘŚĆ 5 PUZON BASOWY z dwoma wentylami THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 6) CZĘŚĆ 6 SKRZYNIE TRANSPORTOWE o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach. 15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach wykonawczo-funkcjonalnych oraz techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 16. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich wykonawczo-funkcjonalnych oraz techniczno-użytkowych równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, który na dowód równoważności musi przedłożyć dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu muzycznego (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów) z parametrami określonymi w SIWZ. Złożenie tego typu dokumentów jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu muzycznego (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów). Za równoważne pod względem: 1) Techniczno-użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty muzyczne (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów), które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i elementy do tych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawczo-funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty, które umożliwią na etapie eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych. W przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego lub weryfikacji dotyczącej równoważności jakościowej, będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące elementy: - barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu, - wyrównanie intonacji w pełnym zakresie brzmienia instrumentu, - wyrównanie dźwięku w pełnym zakresie instrumentu, - precyzja wykonania, działania i dokładności mechaniki instrumentu. 17. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00 - Instrumenty muzyczne 37.32.00.00 - Części i akcesoria do instrumentów muzycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: HARFA KONCERTOWA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX Janusz Kobecki, ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 175749,78

 • Oferta z najniższą ceną: 175749,78 / Oferta z najwyższą ceną: 175749,78

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: WALTORNIA POTRÓJNA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt, Ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 80626,50

 • Oferta z najniższą ceną: 80626,50 / Oferta z najwyższą ceną: 80626,50

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: SKRZYNIE TRANSPORTOWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa PARTYBAND Michał Marcak Producent Skrzyń Transportowych Flight Case MICCOM CASER, Ul. Porzeczkowa 12, 43-140 Lędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12870,72

 • Oferta z najniższą ceną: 12870,72 / Oferta z najwyższą ceną: 12870,72

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.