eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świebodzin › Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-27

Świebodzin: Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie
Numer ogłoszenia: 160091 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113255 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie w okresie 12 miesięcy na stanowisku tzw. Portierni. b) ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego w Świebodzinie w okresie 12 miesięcy na stanowisku tzw. brama wjazdowa od ul. Szpitalnej. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 1. Pracownicy ochrony podlegają w czasie pełnienia służby: - Pracodawcy lub upoważnionej przez niego osobie, - Osobie upoważnionej przez Zamawiającego wskazanej w umowie. 2. Do zadań (obowiązków) pracowników ochrony w czasie pełnienia służby na stanowisku tzw. Portierni należy: 1) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych; 2) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach ochranianego obiektu; 3) ochrona mienia znajdującego się na chronionym obszarze przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 4) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie obiektu oraz powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku; 5) niezwłoczne powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania; 6) reagowanie na wszelkie przypadki zakłócania porządku na terenie całego obiektu. 3. Do obowiązków pracownika ochrony na stanowisku tzw. Portierni w szczególności należy: 1) nie opuszczanie wyznaczonego posterunku bez przekazania obowiązków zmiennikowi lub bez zgody przełożonych, za wyjątkiem dostarczania materiałów do laboratorium szpitala Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie oraz odbierania wyników badań. 2) dostarczanie materiałów do laboratorium szpitala Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie oraz odbierania wyników badań na zlecenie pracownika laboratorium lub lekarza dyżurnego. 3) przestrzeganie ustaleń zawartych w zarządzeniach i innych przepisach dotyczących ochranianego obiektu; 4) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku i osób, doraźnie zleconych przez przełożonych i osoby upoważnionej przez Zamawiającego, 5) w przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla mienia Zamawiającego podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie osób i mienia oraz zasad stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej; korzystanie z pomocy załóg interwencyjnych zgodnie z przyjętymi u Wykonawcy procedurami; 6) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 5, niezwłocznie powiadomić wszelkimi dostępnymi środkami odpowiednie służby publiczne, dyżurnego pracownika Wykonawcy i osobę upoważnioną przez Zamawiającego 7) prowadzenie dokumentacji i odnotowywanie w niej wszelkich zdarzeń, stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek, a w przypadku, gdy godzą one w bezpieczeństwo ochranianego obiektu, niezwłoczne meldowanie o tym przełożonym i osobie upoważnionej przez Zamawiającego 8) odnotowywanie przebiegu służby w Książce pełnienia służby; wpisy powinny zawierać opisy zdarzeń oraz ich uczestników i podjętych czynności; notatki w Książce pełnienia służby mają być czytelne; Książkę pełnienia służby można udostępniać wyłącznie osobom upoważnionym (przez Zamawiającego lub kierownictwu Pracodawcy); Książka pełnienia służby powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób postronnych; 9) udzielanie niezbędnych informacji interesantom, 10) rejestrowanie nazwisk i komórek organizacyjnych osób przebywających na terenie obiektu po godzinach pracy; 11) wydawanie kluczy do pomieszczeń zgodnie z Instrukcją obiegu kluczy 12) monitorowanie oraz reagowanie na wskazania systemów wspomagających ochronę fizyczną; 13) przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia budynku i pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych, skuteczności zamknięć okien i drzwi (obchody co najmniej raz w ciągu godziny) po zamknięciu budynków i pomieszczeń oraz opuszczeniu ich przez pracowników Zamawiającego 14) działania zapobiegawczo-informacyjne w przypadku powstania innych szkód np.: zalanie pomieszczeń, itp.; 15) utrzymywanie w czystości portierni i terenu przy wejściu głównym; 16) sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia ochranianego obiektu; 17) przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbanie o swój wygląd zewnętrzny (czyste jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora itp.); 18) przekazanie służby następuje z chwilą przyjęcia obowiązków przez pracownika ochrony z innej zmiany; 19) informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego i swoich przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu; 20) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy. 21) pomoc pacjentom przy obsłudze windy ( Wykonawca zadba o przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie obsługi windy). 4. Do zadań (obowiązków) pracowników ochrony w czasie pełnienia służby na stanowisku - brama wjazdowa od ul. Szpitalnej należy: 1) kontrola osób wjeżdżających na teren LCO Sp. z o. o. oraz osób wyjeżdżających. 2) pobieranie opłat za wjazd i parkowanie na terenie LCO Sp. z o.o. wg zasad i stawek określonych przez Zamawiającego, przy użyciu kasy fiskalnej powierzonej przez Zamawiającego. 3) nadzorowanie parkingu, 4) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, 5) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku i osób, doraźnie zleconych przez przełożonych i osoby upoważnionej przez Zamawiającego, 6) informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego i swoich przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu; 7) stanowisko - brama wjazdowa od ul. Szpitalnej wymaga obecności pracownika ochrony w dni robocze od poniedziałku do piątku tylko w godzinach od 6:00 do 18:00. 5. W czasie pełnienia służby pracownicy ochrony działają zgodnie z zasadami stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej oraz właściwymi przepisami regulującymi wykonywanie usług ochrony pamiętając, że dobrem najwyższym jest życie człowieka.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Grupa24 Piotrowscy Sp. J., Al. Wojska Polskiego 37, 65-764 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61937,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 101025,41

  • Oferta z najniższą ceną: 12,05 / Oferta z najwyższą ceną: 258300,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.