eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa przyrządów pomiarowych (4 części) w ramach zadaniaPoprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-24

Rzeszów: Dostawa przyrządów pomiarowych (4 części) w ramach zadania: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 152404 - 2016; data zamieszczenia: 24.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165709 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 74 83 140, faks 17 74 83 161.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przyrządów pomiarowych (4 części) w ramach zadania: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych w ramach zadania: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Ze spole Szkół Technicznych w Rzeszowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 zamówienia - Urządzenia do badania wytrzymałości Część 2 zamówienia - Maszyny pomiarowe Część 3 zamówienia - Mikroskopy Część 4 zamówienia - Przyrządy pomiaro we Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia CZĘŚĆ 1 Zamówienia - Urządzenia do badania wytrzymałości Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu - pr zyrządów pomiarowych do siedziby Zespołu Szkół Technicznych, 35 - 084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Przyrządy pomiarowe będą wykorzystany w prac owniach: mechaniki i mechatroniki, w następującej ilości: 1) 1 szt. Twardościomierz ROCKWELL/BRINELL.VICKERS 2) 1 szt. Młot udarnościowy 3) 1 szt. Maszyna wytrzymałościowa CZĘŚĆ 2 - Maszyny pomiarowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sp rzętu - przyrządów pomiarowych do siedziby Zespołu Szkół Technicznych, 35 - 084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Przyrządy pomiarowe będą wykorzyst any w pracowniach: mechaniki i mechatroniki, w następującej ilości: 1) 1 szt. Maszyna pomiarowa 2) 1 szt. Profilometr CZĘŚĆ 3 - Mikroskopy Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu - przyrządów pomiarowych do siedziby Zespołu Szkół Tech nicznych, 35 - 084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Przyrządy pomiarowe będą wykorzystany w pracowniach: mechaniki i mechatroniki, w następującej i lości: 1) 1 szt. Mikroskop warsztatowy 2) 1 szt. Mikroskop metalograficzny CZĘŚĆ 4 - Przyrządy pomiarowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu - przyrządów pomiarowych do siedziby Zespołu Szkół Technicznych, 35 - 084 Rzeszów, ul. Matu szczaka 7 Przyrządy pomiarowe będą wykorzystany w pracowniach: mechaniki i mechatroniki, w następującej ilości: 1. 15 szt. Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min 0 - 150 mm z dokładnością 0,1 mm dopuszcza się suwmiarkę z tworzywa sztucznego 150/0,1 mm, 2. 15 szt. Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min 0 - 150 mm - z dokładnością 0,05 mm, 3. 15 szt. Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min 0 - 150 mm z dokładnością 0,02 mm, 4. 15 szt. Suwmiarka - o zakresie min 0 - 150 mm - z odczytem cyfrowym, 5. 15 szt. Suwm iarka czujnikowa dwustronna - o zakresie min 0 - 150 mm zegarowa z dokładnością 0,01 mm, 6. 10 szt. Głębokościomierz suwmiarkowy o zakresie min 0 - 200 mm - z dokładnością 0,05 mm, 7. 10 szt. Głębokościomierz suwmiarkowy o zakresie min 0 - 150 mm z dokładn ością 0,05 mm, 8. 10 szt. Głębokościomierz suwmiarkowy o zakresie min 0 - 300 mm - 300 mm DIN862 0,02mm, 9. 10 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - analogowy o zakresie pomiarowym 0 - 25 mm/0,01 mm, 10. 10 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - ana logowy o zakresie pomiarowym 25 mm - 50 mm/0,01 mm, 11. 10 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - analogowy o zakresie pomiarowym 50 mm - 75 mm/0,01 mm, 12. 10 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - analogowy o zakresie pomiarowym 75 mm - 100 mm/0,01 mm, 13. 5 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - cyfrowy o zakresie pomiarowym 0 - 25 mm, 14. 5 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - cyfrowy o zakresie pomiarowym 25 mm - 50 mm, 15. 5 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - cyfrowy o zakresie pomiaro wym 50 mm - 75 mm, 16. 5 szt. Mikrometry do pomiarów zewnętrznych - cyfrowy o zakresie pomiarowym 75 mm - 100 mm, 17. 10 szt. Mikrometry do pomiarów wewnętrznych z zakresem pomiaru 5 - 30 mm, 18. 10 szt. Mikrometry do pomiarów wewnętrznych z zakresem pomiaru 75 - 100 mm, 19. 5 szt. Mikrometry do pomiarów wewnętrznych - cyfrowy z zakresem pomiaru 5 - 30 mm, 20. 5 szt. Mikrometry do pomiarów wewnętrznych - cyfrowy z zakresem pomiaru 75 - 100 mm, 21. 5 szt. Głębokościomierz mikrometryczny - o zakresie pomiarowym 0 - 100 m m z 4 sztukami wymiennych trzpieni, 22. 5 szt. Kątomierze - kątomierz uniwersalny z lupą o zakresie 4 x 90, długość ramion 150 - 300mm, 23. 5 szt. Kątomierze - kątomierz optyczny o zakresie 4x90 i dokładności 5, długość ramion 150 - 300 mm, 24. 2 szt. Kątom ierze - kątomierz z odczytem cyfrowym zakres skali 360° - 0° - 360°, dokładność ?5 długość ramion 150 - 300mm, 25. 1 szt. Płyta pomiarowa - płyta pomiarowa granitowa 450x600x100 ze stołem, 26. 1 szt. Płyta pomiarowa - płyta pomiarowa stal/żeliwo 450x600x100 ze stołem, 27. 10 szt. Kątownik - płaski, ze stopką 100x70, 5 kątowników płaskich i 5 ze stopką, 28. 10 szt. Promieniomierz - r od 7,5 do 15, 29. 5 szt. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów - metryczny, 30. 5 szt. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów - calowy , 31. 5 szt. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów - rurowy, 32. 1 szt. Przymiar 0 - 50 cm, 33. 10 szt. szczelinomierz - rozmiar 0,05 - 1 mm, 34. 1 szt. Liniał - krawędziowy lub powierzchniowy, 1000 mm, 35. 5 szt. Czujnik zegarowy z odczytem cyfrowym - zakres po miarowy 0 - 50 mm, dokładność 0,01 mm, 36. 5 szt. Czujnik zegarowy - zakres pomiarowy 0 - 50 mm, dokładność 0,01 mm, 37. 5 szt. Podstawa magnetyczna do czujnika Podstawa magnetyczna, kolumna chromowana, mocowanie śr8mm, całkowita wysokość 380mm, siła zrywa nia 60N, wymiary podstawy: 63x50x55mm, 38. 1 szt. Płytki wzorcowe - komplet mały, klasa 2 szt.32, 39. 1 szt. Płytki wzorcowe - komplet duży, klasa 2 szt.112, 40. 2 szt. Sprawdziany dwugraniczne - zestaw sprawdzianów tłoczkowych wykonane ze stali hartowanej , w tolerancji H7, przechodnie i nieprzechodnie, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm, 41. 1 szt. Sprawdziany dwugraniczne - sprawdziany nastawcze o wymiarach 6 - 13 mm; 13 - 19 mm; 19 - 25 mm, 42. 2 szt. Średnicówka - czujnikowa 35 - 70 mm, 43. 2 szt. Średn icówka - czujnikowa 50 - 160 mm, 44. 2 szt. Średnicówka - mikrometryczna 40 - 100 mm, 45. 1 szt. Średnicówka - trójpunktowa 40 - 50 mm, 46. 1 szt. Średnicówka - trójpunktowa 25 - 30 mm, 47. 1 szt. Przyrząd kłowy do pomiarów wałka - z żeliwną podstawą o max długośc i detalu 1000mm, max średnicy 352mm ze statywem, 48. 1 szt. Komplet wałeczków pomiarowych - zestaw składający się z 91 sztuk, zakres średnic 1 - 10 mm ze stopniowaniem 0,1mm, 49. 1 szt. Wzorce chropowatości Dogładzanie, rozwiercanie, szlifowanie płaskie: 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.005 Ra Frezowanie poziome, frezowanie czołowe, frezowanie wzdłużne: 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4 Ra, 50. 1 szt. Wysokościomierz suwmiarkowy L=450/0,02 mm, z odczytem analogowym, 51. 1 szt. Wysokościomierz suwmiarkowy L=500, z odczytem cyfrow ym, 52. 2 szt. Pasametr 0 - 25mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji dla każdej z części określa wzór umowy wraz z załącznikami do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00 - Przyrządy do pomiaru 38.40.00.00 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych 38.51.00.00 - Mikroskopy 38.51.32.00 - Mikroskopy metalurgiczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest finansowane w ramach zadania Projekt pt. Poprawa jako ś ci i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkó ł Technicznych w Rzeszowie współfinansowany przez Un i ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg o z RPO WP na lata 2014-2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Urządzenia do badania wytrzymałości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABPLANALP SP.Z O.O.; 02-979 Warszawa; ul. Kostrzyńska 36, ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 65200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95692,77

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Maszyny pomiarowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 155440,00

 • Oferta z najniższą ceną: 155440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 187443,39

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Mikroskopy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40020,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 40700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72570,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Przyrządy pomiarowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69501,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 76677,75

 • Oferta z najniższą ceną: 76677,75 / Oferta z najwyższą ceną: 95985,05

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.