eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Ubezpieczenie mienia Izby Skarbowej w Krakowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-21

Kraków: Ubezpieczenie mienia Izby Skarbowej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 152312 - 2016; data zamieszczenia: 21.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154381 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Skarbowa w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2557-302, faks 12 2557-465.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia Izby Skarbowej w Krakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Izby Skarbowej w Krakowie w poniższym zakresie: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Termin realizacji zamówienia obejmuje 24-miesięczny okres ubezpieczenia, licząc od dnia zawarcia umowy z podziałem na dwa 12-miesięczne okresy rozliczeniowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00 - Usługi ubezpieczeniowe 66.51.54.00 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 66.51.50.00 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66.51.51.00 - Usługi ubezpieczenia od ognia .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 94911,60

  • Oferta z najniższą ceną: 94911,60 / Oferta z najwyższą ceną: 171965,52

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.