eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Buk › REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI KINOWEJ W KINIE WIELKOPOLANIN W BUKU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-15

Buk: REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI KINOWEJ W KINIE WIELKOPOLANIN W BUKU
Numer ogłoszenia: 151800 - 2016; data zamieszczenia: 15.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148495 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk, Plac St. Reszki 29, 64-320 Buk, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 814 07 61, faks 0-61 814 07 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI KINOWEJ W KINIE WIELKOPOLANIN W BUKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wentylacji obejmujący rozbiórkę istniejących kanałów i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła w kinie Wielkopolanin w Buku. W związku z planowanym remontem instalacji wentylacji planuje się wykonanie remontu instalacji elektrycznej w zakresie określonym w projekcie. 1.1. Demontaż kanałów wentylacyjnych i urządzeń wentylacyjnych: - urządzenia na dachu budynku do demontażu. Należy uzupełnić warstwy dachowe. - otwory po przejściach pionów wentylacyjnych należy zabudować 2x płyta OSB gr 22mm, warstwy wykończeniowe uzupełnić. - wszelkie przejścia w ścianach i innych przegrodach budowlanych należy zabudować i uzupełnić warstwy wykończeniowe 1.2. Posadzka betonowa na stropie poddasza nieużytkowego . Po wykonaniu demontażu istniejącej instalacji, istniejącą posadzkę betonową na poddaszu należy oczyścić, odkurzyć, ewentualne ubytki uzupełnić i zagruntować. 1.3. Elementy drewniane, więźba. Po demontażu istniejących kanałów wentylacyjnych, a przed przystąpieniem do montażu projektowanej instalacji, należy zbadać elementy drewniane niedostępne na etapie projektu, pod kontem uszkodzeń biologicznych. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac wykonawczych skorodowania elementów drewnianych należy je wymienić na elementy drewniane o takich samych przekrojach. Należy przeprowadzić impregnację więźby dachowej, stropu drewnianego i elementów drewnianych środkami grzybobójczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierającym impregnat biochronny oraz chroniący przed działaniem ognia. Środek powinien być dopuszczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Podpory projektowanych kanałów opierać na elementach konstrukcyjnych lub wykonać dodatkowy ruszt drewniany. 1.4. Pomost techniczny pod centralę wentylacyjną Pomost techniczny zaprojektowano jako ruszt stalowy (stal S235JR). Nad istniejącym podciągiem zaprojektowano belkę HEA200, do której od boku mocowane są belki HEA160, na których opiera się centrala oraz pomost obsługowy (pomost obsługowy stanowią kraty pomostowe typu Mostostal KOZ-34x38-40x3. Belki należy oprzeć na murach wykonując wcześniej poduszki betonowe klasy C20-25 (poduszki wykonać bezpośrednio na murze, wcześniej należy usunąć warstwy stropu; w przypadku, gdyby wykonanie poduszek betonowych uniemożliwiały istniejące belki drewniane, należy przesunąć punkty podparcia belek stalowych). Aby umożliwić swobodne uginanie się belek stalowych należy je ułożyć w taki sposób, by dolna krawędź była minimum 50mm powyżej istniejącego stropu drewnianego. 2. Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) projektem budowlanym, wykonawczym opracowanym przez pracownię projektową PL+ sp. z o.o., z siedzibą na os. W. Jagiełły 26-31, 60-694 Poznań 2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 4) Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 3. UWAGI DO PROJEKTU i SSTWiORB Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem parametry równoważne - nie gorsze Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji projektowej , w tym w SSTWiORB..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 45.33.12.20 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 45.21.21.50 - Roboty budowlane w zakresie kin .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238059,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 259530,00

  • Oferta z najniższą ceną: 259530,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350550,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.