eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWYCH

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-28

Wronki: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWYCH
Numer ogłoszenia: 136342 - 2016; data zamieszczenia: 28.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87782 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 67 2540141, faks 67 2540129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury Miasta i Gminy Wronki..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech kotłowni gazowych, w tym: 1.1. budowa kotłowni gazowej z montażem powietrznej pompy ciepła i przyłączem kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2022 w obrębie Wronki, gmina Wronki, w budynku kina Gwiazda; 1.2. budowa kotłowni gazowej z zewnętrzną instalacją gazową na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1269 w obrębie Wronki, gmina Wronki, w budynku Muzeum; 1.3. budowa kotłowni gazowej z montażem powietrznej pompy ciepła i wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2041/2 i 2040/4 w obrębie Wronki, gmina Wronki, w budynku Wronieckiego Ośrodka Kultury, wraz z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do budynku Ratusza oraz Straży Miejskiej przy ul. Ratuszowej 5 we Wronkach. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część SIWZ i są załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów (jeśli takie się pojawią) użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie: lub równoważne. Przez pojęcie - lub równoważne - Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 4. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: 4.1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); 4.2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 4.3. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); 4.4. parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 4.5. standardów emisyjnych. 5. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 6. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia NORM Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 7. Zamawiający informuje, że dołączony przedmiar robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować, jako materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.25.12.00 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni 45.21.50.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45.25.12.50 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 45.23.21.40 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45.23.21.42 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1388298,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 785316,42

  • Oferta z najniższą ceną: 747014,87 / Oferta z najwyższą ceną: 927800,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.