eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Odbudowa punktów pomiarów elektrycznychOgłoszenie z dnia 2016-10-31

Nr: NP/2016/09/0642/POZ

Przedmiot zamówienia: Odbudowa punktów pomiarów elektrycznych

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Data publikacji: 2016-10-31

Data wygaśnięcia: 2016-11-24

CPV: -

Osoba kontaktowa: Renata Santorek (ZA) renata.santorek@gaz-system.pl 0

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług polegających na naprawie punktów pomiaru potencjałów elektrycznych ochrony katodowej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Poznań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - ,,Opis przedmiotu Zamówienia".
3. Ilości usług zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) oraz w Załączniku nr 1 do Formularza ,,Oferta" (Formularz Cenowy) są szacunkowe i służą wyłącznie do porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług będących przedmiotem zamówienia lub całkowitej rezygnacji z niektórych pozycji określonych w Opisie przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej kwoty umowy określonej w § 2 ust. 2 umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ ,,Wzór Umowy").
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści j SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny ofert (cena - waga 100%).
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje : 1. Termin wykonania zamówienia: przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania maksymalnej kwoty umowy netto, określonej w §2 ust. 2 umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ ,,Wzór Umowy").
Szczegółowe postanowienia dotyczące terminu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz ,,Oferta") oraz Załącznikiem nr 1 do Formularza ,,Oferta" (Formularz Cenowy).
4. Zamówienie wykonywane na obszarze działania Oddziału Zamawiającego w Poznaniu obejmującego województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie oraz łódzkie (obszar działania wskazany został w Załączniku nr 9 do Wzoru Umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.
2)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy:
3.1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub nadal wykonują co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia, każde polegające na wykonaniu prac wykonawczych w zakresie odbudowy i/lub naprawy i/lub zabudowania nowych punktów pomiarów elektrycznych wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej na gazociągach wysokiego ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) złotych netto.

UWAGI:
a)Przez jedno zamówienie Zamawiający będzie rozumiał także sytuację, w której Wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunki udziału w postępowaniu, powoływać się będzie na kilka umów zawieranych sukcesywnie, bez przerwy, z jednym kontrahentem (odbiorcą końcowym).
b) W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zamówienie będące w trakcie wykonywania dotychczasowa zrealizowana na dzień składania ofert część musi osiągnąć wartość co najmniej 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać datę, tj. dd/mm/rrrr, w której rzeczone zamówienie osiągnęło wymaganą wartość.
c)W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3.1) powyżej.

3.2)dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym,
3.3)dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym:
a)co najmniej jedna osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu Grupa 3 pkt 5, 10, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
b)co najmniej jedna osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu Grupa 3 pkt 5, 10, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
c)co najmniej jedna osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu Grupa 1 pkt 2, 9, 10, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
d)co najmniej jedna osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu Grupa 1 pkt 2, 9, 10, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

UWAGI:
o Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu spełniającej łącznie warunki określone w lit. a ) i c) powyżej,
oZamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu spełniającej łącznie warunki określone w lit. b ) i d) powyżej.

4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia niepublicznego.
2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1 ppkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w pkt 1 ppkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) wypełniony Formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) wypełniony Formularz Cenowy (zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Formularza ,,Oferta"),
3) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo),
4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień spełniających warunek opisany w Rozdziale I pkt 1 ppkt 3.1) powyżej (zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ Wykaz ,,Doświadczenie zawodowe").
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać jego przedmiot, wartość netto, daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr), podmioty na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, podmioty udostępniające wiedzę i doświadczenie (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ), oraz załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie lub są nadal wykonywane należycie.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są nadal wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit a) powyżej.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane lub są nadal wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodny z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ Wykaz ,,Potencjał kadrowy"), potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale I pkt 1 ppkt 3.3) powyżej.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I pkt 1 ppkt 3), 4) powyżej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I pkt 4 powyżej zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli w postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Wykonawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.

Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : Patrz: Dodatkowe informacje
Miejsce realizacji zamówienia : Patrz: Dodatkowe informacje
Termin składania ofert : 2016-11-24 23:59
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert nie jest jawne
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert nie jest jawne
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.