eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › DOSTAWA BIPOLARNYCH PINCET IZOLOWANYCH

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-19

Kraków: DOSTAWA BIPOLARNYCH PINCET IZOLOWANYCH
Numer ogłoszenia: 128026 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 64 68 502, faks 12 64 68 930.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BIPOLARNYCH PINCET IZOLOWANYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bipolarnych pincet izolowanych - 2 sztuki, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00 - Różne urządzenia i produkty medyczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE WYMAGA

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt VII ppkt 1 lit. a).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt VII ppkt 1 lit. a).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt VII ppkt 1 lit. a).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt VII ppkt 1 lit. a).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt VII ppkt 1 lit. a).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4. Dokumenty składające się na ofertę: a) Formularz Ofertowy według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIII2 specyfikacji). W przypadku nie dołączenia do oferty szczegółowej oferty cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. VII Specyfikacji), d) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ. Kolumna Spełnienie warunku oznacza bezwzględny wymóg, a brak jej wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty, e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. VII Specyfikacji), f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 11 lit. b), g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. h) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, broszura reklamowa, aktualny katalog zawierający opis przedmiotu zamówienia, karta techniczna), i) Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas trwania gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy z zastrzeżeniem zapisów ust.1 niniejszego paragrafu. 2. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie : a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związkach z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Dostawcę, okoliczności od niego niezależnych. b) osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne do stron okoliczności ( tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne ); 3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości brutto umowy i nie mogą być niekorzystne dla Kupującego. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrydygier.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pokój 238, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.