eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Przeglądy i naprawy układów zabezpieczeń silników SN i transformatorów SN/nn



Ogłoszenie z dnia 2016-10-06

Nr: NP/2016/09/0685/REM

Przedmiot zamówienia: Przeglądy i naprawy układów zabezpieczeń silników SN i transformatorów SN/nn

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2016-10-06

Data wygaśnięcia: 2016-10-24

CPV: -

Osoba kontaktowa: Danuta Kępińska (RDH) danuta.kepinska@gaz-system.pl 022-7670811

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów i napraw cyfrowych zabezpieczeń SEPAM w dwóch tłoczniach gazu: Hołowczyce I i Rembelszczyzna, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.
Zamówienie będzie realizowane w dwóch tłoczniach gazu Zamawiającego zlokalizowanych pod adresami:
1. Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Hołowczyce I
Klepaczew 45, 08-221 Sarnaki, woj. mazowieckie
2. Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Rembelszczyzna
Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie.
Miejsce uzyskania SIWZ : Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej ,,SIWZ" lub ,,Specyfikacja" na stronie: www.gaz-system.pl, zakładka PRZETARGI, ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Spółki.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Ogłoszenie opublikowano dnia 06.10.2016 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną, udokumentowanych protokołem.
3. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się
a) Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Rembelszczyzna (adres: Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578
05-126 Nieporęt) na dzień: 14.10.2016 roku, godz. 09.00.
b) Terenowa Jednostka Eksploatacji - Tłocznia Hołowczyce (adres: Klepaczew 45, 08-221 Sarnaki, woj. mazowieckie) na dzień: 14.10.2016 roku, godz. 13.30.
Dostawca, który będzie chciał wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej w terminie do dnia 14.10.2016 r. do godziny 08.30, na adres wskazany w Rozdziale V ust. 1 SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Dostawców nie jest obowiązkowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie przez potencjalnego Dostawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Dostawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.
Warunki udziału w postępowaniu : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
a) potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na wykonaniu łącznie co najmniej 20 (dwudziestu) przeglądów lub napraw lub montaży wraz z uruchomieniami cyfrowych układów zabezpieczeń maszyn elektrycznych.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu/ przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. Oferta Dostawcy powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) Wypełniony formularz ,,Wykaz wskaźników do kosztorysowania" (zgodny z treścią Załącznika nr 2b do SIWZ).,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy, zawartych w rejestrze. Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych wpisów.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Formularz ,,Doświadczenie zawodowe", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. a) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3a do SIWZ).
UWAGA: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość brutto, datę wykonania i odbiorców. Ponadto do każdego zadania wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie.
7) Wykaz podwykonawców, zgodnie z treścią Załącznika nr 2a, jeśli Dostawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy / podwykonawcom.
8) Pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
3. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) - pkt 5) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
4. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1), 2), powyżej nie podlegają uzupełnieniu na etapie badania i oceny ofert. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego dokumentu. Pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone w formie określonej w wezwaniu, a zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą w oryginale.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu na stronie Zamawiającego.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jednolity Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11 ze zm.).
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : 24 miesiące od dnia podpisania Umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Teren działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Rembelszczyźnie
Termin składania ofert : 2016-10-24 12:00
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj



Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.