eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Przegl康y i naprawy systemu SCS w t這czniach gazu Ho這wczyce I i IIOg這szenie z dnia 2016-10-05

Nr: NP/2016/08/0613/REM

Przedmiot zam闚ienia: Przegl康y i naprawy systemu SCS w t這czniach gazu Ho這wczyce I i II

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Us逝gi

Miasto: Rembelszczyzna

Wojew鏚ztwo: mazowieckie

Data publikacji: 2016-10-05

Data wyga郾i璚ia: 2016-10-27

CPV: -

Osoba kontaktowa: Agnieszka Moczyd這wska (RDH) agnieszka.moczydlowska@gaz-system.pl 022-7670881

Zamawiaj帷y: Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowo嗆 Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczeg馧owa Specyfikacja Zam闚ienia

Opis post瘼owania : Przedmiotem Zam闚ienia jest wykonywanie przegl康闚 i napraw Systemu Sterowania i Wizualizacji (dalej: SCS) w t這czni Ho這wczyce I i Ho這wczyce II.
Miejsce uzyskania SIWZ : Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia, dalej ,,SIWZ" lub ,,Specyfikacja" na stronie: www.gaz-system.pl, zak豉dka PRZETARGI, ZAM紟IENIA NIEPUBLICZNE
Zastrze瞠nia dotycz帷e SIWZ : 1. Dostawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SIWZ. Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli wyja郾ie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmiany tre軼i SIWZ w ka盥ym czasie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ka盥a zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiaj帷ego staje si cz窷ci sk豉dow dokumentacji Post瘼owania i jest wi捫帷a.
3. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj帷ych ze zmiany tre軼i niniejszej SIWZ.
4. O przed逝瞠niu terminu sk豉dania ofert Zamawiaj帷y niezw這cznie zawiadomi wszystkich Dostawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ lub zamie軼i na stronie internetowej Zamawiaj帷ego, na kt鏎ej zosta豉 udost瘼niona SIWZ.
Zastrze瞠nia dotycz帷e post瘼owania : 1. Post瘼owanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okre郵onych w niniejszej Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zam闚ienia Niepublicznego, w kt鏎ym w odpowiedzi na publiczne og這szenie o Zam闚ieniu Niepublicznym, oferty mog z這篡 wszyscy Dostawcy, kt鏎zy chc wzi望 w nim udzia. Og這szenie o Zam闚ieniu Niepublicznym w post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje si na stronie internetowej Sp馧ki.
3. W Post瘼owaniu o udzielenie Zam闚ienia nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zako鎍zenia Post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczno軼i podania przyczyny takiej czynno軼i.
5. Uprawnienie, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j, przys逝guje Zamawiaj帷emu r闚nie po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y mo瞠 zako鎍zy Post瘼owanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po uniewa積ieniu czynno軼i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 uniewa積ienia ka盥ej swojej czynno軼i dokonanej w Post瘼owaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczno軼i podania przyczyny takiego dzia豉nia.
Dodatkowe informacje : 1. Og這szenie opublikowano dnia 05.10.2016 r.
2. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteri闚 oceny oferty, kt鏎e b璠 prowadzone w formie osobistych spotka, telekonferencji, wideokonferencji lub drog elektroniczn, udokumentowanych protoko貫m.
3. Przed terminem z這瞠nia ofert do niniejszego post瘼owania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala si na dzie: 12.10.2016 roku, godz. 10:00. Dostawca, kt鏎y b璠zie chcia wzi望 udzia w wizji lokalnej zobowi您any jest zg這si ch耩 udzia逝 w wizji lokalnej w terminie do dnia 12.10.2016 r. do godziny 08:00, na adres wskazany w Rozdziale V ust. 1 SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowi您ania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do kt鏎ych b璠zie mia dost瘼 w trakcie wizji, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 1a do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Dostawc闚 nie jest obowi您kowe. Zamawiaj帷y nie wyra瘸 zgody na wykonywanie przez potencjalnego Dostawc zdj耩 oraz kopii dokument闚, a wszelkie szkice i notatki sporz康zone przez Dostawc, musz by - w formie kserokopii - do陰czone do ww. zobowi您ania.
Warunki udzia逝 w post瘼owaniu : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAΣ W POST襾OWANIU

1. O udzielenie Zam闚ienia mog ubiega si Dostawcy, kt鏎zy:
1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie,
2) posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia Niepublicznego, tj.: potwierdz wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej jednego zam闚ienia polegaj帷ego na:
a) wykonaniu i uruchomieniu systemu automatyki przemys這wej, opartego o oprogramowanie HMI dla obiekt闚, w kt鏎ych wyst瘼uj strefy zagro瞠nia wybuchem
lub
b) wykonaniu przegl康u systemu automatyki przemys這wej, opartego o oprogramowanie HMI dla obiekt闚, w kt鏎ych wyst瘼uj strefy zagro瞠nia wybuchem,
3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie Zam闚ienia niepublicznego,
4) nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia Niepublicznego.
2. Ocena spe軟iania warunk闚 wymaganych od Dostawc闚 zostanie dokonana wed逝g formu造 0 - 1 ,,spe軟ia" - ,,nie spe軟ia" na podstawie dokument闚 do陰czonych do oferty z這穎nej w Post瘼owaniu/ przedstawionych w odpowiedzi na 膨danie Zamawiaj帷ego.
3. Zamawiaj帷y dopuszcza wsp鏊ne ubieganie si Dostawc闚 o udzielenie Zam闚ienia Niepublicznego. W przypadku Dostawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia warunek opisany w pkt 1) - 3) powy瞠j mog spe軟ia 陰cznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia warunek opisany w pkt 4) musi spe軟i ka盥y z Dostawc闚 odr瑿nie.
4. Dostawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie Zam闚ienia Niepublicznego ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania Umowy, je郵i 膨da go Zamawiaj帷y.
5. W celu wykazania spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Dostawca nie mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zam闚ienia Niepublicznego lub zdolno軼iach finansowych innych podmiot闚.

INFORMACJA O O名IADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY DOSTAWCY

1. Oferta Dostawcy powinna zawiera:
1) Wype軟iony formularz ,,Oferta" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 2 do SIWZ),
2) Wype軟iony formularz ,,Wykaz wska幡ik闚 do kosztorysowania" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 2b do SIWZ),
3) Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, z kt鏎ego tre軼i b璠 wynika zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Je瞠li Dostawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa powy瞠j sk豉da dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 jest uprawniony do wyst瘼owania w obrocie prawnym. Dopuszcza si sk豉danie dokument闚 wystawionych z dat wcze郾iejsz, je瞠li w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uleg造 zmianie i Dostawca z這篡 w tym zakresie stosowne o鈍iadczenie lub Zamawiaj帷y samodzielnie zweryfikuje aktualno嗆 danych Dostawcy, zawartych w rejestrze. Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru maj moc zr闚nan z moc dokument闚 wydawanych w formie pisemnej, je瞠li posiadaj cechy umo磧iwiaj帷e ich weryfikacj danymi zawartymi w rejestrze na podstawie w豉軼iwych wpis闚.
4) Aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 Dostawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
5) Aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
6) Formularz ,,Do鈍iadczenie zawodowe", zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 3 do SIWZ).
UWAGA: Do ka盥ego zam闚ienia wymienionego w wykazie nale篡 poda: przedmiot zam闚ienia (w tym poda: nazw oprogramowania HMI systemu automatyki przemys這wej, kt鏎ego dotyczy wskazane zam闚ienie oraz informacj, czy zam闚ienie zrealizowano w obiekcie, w kt鏎ym wyst瘼uj strefy zagro瞠nia wybuchem), dat wykonania i odbiorc闚. Ponadto do ka盥ego zadania wymienionego w wykazie nale篡 za陰czy dokument potwierdzaj帷y, 瞠 zam闚ienie zosta這 wykonane nale篡cie.
7) Wykaz podwykonawc闚, zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 2a, je郵i Dostawca zamierza powierzy wykonanie cz窷ci Zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom.
8) Pe軟omocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument闚 z這穎nych w Post瘼owaniu.
2. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniami na j瞛yk polski po鈍iadczonymi przez Dostawc.
3. W przypadku sk豉dania oferty przez Dostawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia, wym鏬 z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 3) - pkt 5) powy瞠j dotyczy ka盥ego z ww. Dostawc闚. Pozosta貫 dokumenty sk豉dane s przez tych Dostawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w Post瘼owaniu, kt鏎ych potwierdzeniem s dane dokumenty.
4. Zamawiaj帷y mo瞠 wezwa Dostawc闚, kt鏎zy w wyznaczonym terminie nie z這篡li wymaganych dokument闚 lub kt鏎zy z這篡li dokumenty zawieraj帷e b喚dy, do ich uzupe軟ienia w okre郵onym terminie. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1) i 2) powy瞠j nie podlegaj uzupe軟ieniu na etapie badania i oceny ofert. Z這穎ne na wezwanie Zamawiaj帷ego dokumenty powinny potwierdza spe軟ianie warunk闚 lub wymaga na dzie przed這瞠nia danego dokumentu. Pe軟omocnictwa sk豉dane na wezwanie Zamawiaj帷ego musz by z這穎ne w formie okre郵onej w wezwaniu, a zgoda na przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert w oryginale.
5. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia przez Dostawc dokument闚 w formie pisemnej w przypadku, gdy dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej b璠 nieczytelne lub b璠 budzi w徠pliwo軼i co do ich prawdziwo軼i.
6. Je瞠li w Post瘼owaniu oferty zostan z這穎ne przez wi璚ej ni dw鏂h Dostawc闚, Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 dokonania badania i oceny tylko tych dw鏂h Dostawc闚, kt鏎ych oferty po wst瘼nej ocenie b璠 najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty z這穎ne przez pozosta造ch Dostawc闚, Zamawiaj帷y pozostawi bez badania i oceny.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da udzielenia przez Dostawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert, w tym tre軼i dokument闚 za陰czonych do oferty oraz wyja郾ie dotycz帷ych element闚 oferty maj帷ych wp造w na wysoko嗆 zaoferowanej ceny.
Informacje dotycz帷e wadium : Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zam闚ienia : Wymagane
S這wnie : 36 miesi璚y od dnia podpisania Umowy
Miejsce realizacji zam闚ienia : Terenowa Jednostka Eksploatacji - T這cznia Ho這wczyce, Klepaczew 45/46, gm. Sarnaki, pow. 這sicki, woj. mazowieckie
Termin sk豉dania ofert : 2016-10-27 10:00
Okres zwi您ania ofert : 60 dni
Pe軟a tre嗆 og這szenia

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.