eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Przebudowa odcinka ul. Leśnej w Trzebieży

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-30

Police: Przebudowa odcinka ul. Leśnej w Trzebieży
Numer ogłoszenia: 126646 - 2013; data zamieszczenia: 30.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71904 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4311830, faks 91 4311832.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ul. Leśnej w Trzebieży.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ulicy Leśnej w Trzebieży o długości ok. 420 m obejmująca roboty budowlane związane z : rozbiórką istniejącej nawierzchni bitumicznej ok. 600 m2 rozbiórką istniejącego i ustawienie nowego ogrodzenia OSiR o długości ok. 190 m, wycinką drzew, budową drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. ok. 2 100 m2, budową pobocza z płyt IOMB ok. 100 m2 , budową chodnika z kostki brukowej betonowej o pow. ok. 600 m2 , budową wyspowych progów zwalniających szt. 3 z kostki brukowej , o pow. ok. 32 m2 , wykonaniem muru oporowego w formie palisady z elementów prefabrykowanych, wykonaniem zjazdów z kostki brukowej betonowej o pow. ok. 50 m2 , umocnieniem stromych skarp geosiatką komórkową o pow. ok. 110 m2 , odtworzeniem i uzupełnieniem oznakowania pionowego i poziomego bezpieczeństwa ruchu, rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego oświetlenia ulicznego wraz z wszelkim wyposażeniem, przebudową istniejącej sieci teletechnicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.23.23.10 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FDO Spółka z o.o., Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1154673,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 818836,28

  • Oferta z najniższą ceną: 818836,28 / Oferta z najwyższą ceną: 998455,97

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.