eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Spółki (Centrali i Oddziałów)Ogłoszenie z dnia 2016-10-04

Nr: NP/2016/09/0680/PZ

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Spółki (Centrali i Oddziałów)

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2016-10-04

Data wygaśnięcia: 2016-10-12

CPV: -

Osoba kontaktowa: Renata Santorek (ZA) renata.santorek@gaz-system.pl 0

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zamawiającego i Oddziałów Zamawiającego według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do Formularza ,,Oferta".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do Formularza ,,Oferta" .
3. Ilości materiałów biurowych zawartych w Załączniku nr 1 do Formularza ,,Oferta" (Formularz ,,Specyfikacja przedmiotu Zamówienia") zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych materiałów biurowych z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie.
4. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale XVI SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje : 1. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 4 ust. 1 umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz ,,Oferta") oraz Załącznikiem nr 1 do Formularza ,,Oferta" (Formularz ,,Specyfikacja przedmiotu Zamówienia").
4. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy/ polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności związanej z realizacją umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niepublicznego.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1. ppkt 1) powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w pkt. 1 ppkt 2), 3) i 4) powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) oraz Formularz ,,Specyfikacja przedmiotu Zamówienia" (zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Formularza ,,Oferta").
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego:
1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli w postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Wykonawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania
i oceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : Patrz: Dodatkowe informacje
Miejsce realizacji zamówienia : Miejsca każdorazowo wskazane przez Zamawiającego, w tym do Centrali i Oddziałów Zamawiającego - wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
Termin składania ofert : 2016-10-12 23:59
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert nie jest jawne
Termin otwarcia ofert : 2016-10-13 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert nie jest jawne
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.