eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa drogi leśnej Beskid w oddz. 125,127,130

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-16

Warszawa: Przebudowa drogi leśnej Beskid w oddz. 125,127,130
Numer ogłoszenia: 122046 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych , ul. Cynamonowa 2 lok. 8, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 203 54 94, faks 22 203 49 88.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowytarg.krakow.lasy.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pełnomocnik PGLP Nadleśnictwo Nowy Targ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej Beskid w oddz. 125,127,130.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: przebudowa odcinka drogi leśnej w leśnictwie Beskid w oddziałach 125,127,130 na łącznej dł. ok. 2500 mb, zgodnie ze śladem drogi zużytkowanym w terenie. Na tym odcinku droga przebiega przez tereny Nadleśnictwa Nowy Targ. Początek projektowanej przebudowy drogi oznaczony został w projekcie w km 0+000 w ciągu istniejącej drogi leśnej w terenie, natomiast koniec projektowanego odcinka drogi został oznaczony w km 2+506,76. przy istniejącym skrzyżowaniu dróg leśnych przewidzianym do przebudowy. Projektowane parametry techniczne: a) klasa techniczna D; b) obciążenie ruchem przebudowywana droga leśna klasyfikuje się do kategorii ruchu KR 1; c) prędkość projektowa V p = 30 km/h; d) szerokość jezdni 3,00 m; e) szerokość korony - 4,00 m; f) szerokość poboczy 2 x 0,50 m; g) nachylenie poprzeczne jezdni jedno lub dwustronne 4%, natomiast pobocza 6%. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również SIWZ lub specyfikacją..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.24.52 - Roboty odwadniające 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10000zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 03 1540 1115 2043 6050 0004 0001. b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Nadleśnictwo Nowy Targ ul. Kowaniec 70 34-400 Nowy Targ. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Co najmniej dwiema robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem robotom przedmiotu zamówienia tj. przebudowa/budowa dróg o wartości, co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) każda, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi wymienionymi poniżej, tj.: samochód samowyładowczy, zagęszczarka wibracyjna płytowa, koparka min. 0,4m3 , walec ogumiony, równiarka samojezdna minimum 74 kW., rozściełacz do materiału kamiennego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub równorzędne uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 2436, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394 z późn. zm). Posiadajacy doświadczenie w2 zadania jako Kierownik Robót /Kierownik Budowy związane z wykonaniem przebudowy/budowy dróg. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób - załącznik do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 7.10 IDW. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Według Instrukcji dla Wykonawców (IDW). Rozdział VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 10
 • 3 - Płatność wykonawcy - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w poniżej opisanym zakresie i w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z wyszczególnionych okoliczności. 1) Zmiany terminów - przekazania Wykonawcy terenu budowy, pośrednich i zakończenia zadania, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być: A) działaniem siły wyższej przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. Działanie sił przyrody winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.), jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania; B) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, .w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.; C) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym; D) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; E) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac; F) zawarciem umowy na: roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe, zamówienia uzupełniające, warunkujące wykonanie przedmiotu Umowy; G) wprowadzeniem robót zamiennych - opisanych w § 7 ust. 1 pkt 2, ust. 2-3, ust. 4 pkt 2, ust. 5-6, § 8 ust. 5 Umowy. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą, przy czym zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania Umowy. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej. 2) Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - przedstawiono w § 11 ust. 3 Umowy (zmiana Inspektora nadzoru), w § 10 ust. 4-6 i ust. 9 Umowy (zmiana osób Wykonawcy), w § 13 Umowy (zmiana Podwykonawcy i/lub zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców). 3) .Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, którego polegał Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie. 4) Zmiany materiałów użytych przy realizacji robót budowlanych - przedstawiono w § 2 ust. 14-17 Umowy. 5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy okoliczności, które nie były znane Stronom. A) Zamawiający określa następujące zasady zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług (przedstawione w § 5 ust. 8 Umowy) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; spowodowanej obniżeniem, jakości przedmiotu Umowy - przedstawiono w § 5 ust. 9. B) Zmiany, o których mowa powyżej (pkt a, tirem 1-3) będą wprowadzane do Umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. C) Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - przedstawiono w § 16 ust. 5-6 Umowy. Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_nowy_targ/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych w godzinach urzędowania..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowy Targ ul. Kowaniec 70 34-400 Nowy Targ, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.