eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont dachu krytego dachówką karpiówką na budynku mieszkalnym przy ul. Harcerskiej 5 w Gliwicach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-04-07

Gliwice: Remont dachu krytego dachówką karpiówką na budynku mieszkalnym przy ul. Harcerskiej 5 w Gliwicach.
Numer ogłoszenia: 109343 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71611 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu krytego dachówką karpiówką na budynku mieszkalnym przy ul. Harcerskiej 5 w Gliwicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarem robót, istotnymi postanowieniami umownymi, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Zakres robót: - remont dachu z całkowitą wymianą pokrycia i łacenia dachu, - częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych, - remont i docieplenie lukarn, - wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, - przemurowanie części istniejących przewodów kominowych ponad dachem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81850,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 49871,43

  • Oferta z najniższą ceną: 49871,43 / Oferta z najwyższą ceną: 81752,99

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.