eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Spółki (zamówienie podzielone na 6 części)Ogłoszenie z dnia 2016-05-24

Nr: ZP/2016/04/0039/PS

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Spółki (zamówienie podzielone na 6 części)

Typ: Publiczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2016-05-24

Data wygaśnięcia: 2016-07-29

CPV: 30213000;

Osoba kontaktowa: Katarzyna Pindor (PZ) katarzyna.pindor@gaz-system.pl 22 220 17 84

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Spółki. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 6 (sześć) Części: 1) Część nr 1 - Dostawa komputerów przenośnych - notebooki 13"-14,1" 2) Część nr 2 - Dostawa komputerów przenośnych - notebooki 15,6" 3) Część nr 3 - Dostawa komputerów przenośnych - ultrabooki 13"-14,1" 4) Część nr 4 - Dostawa monitorów 23,8" - 25,6" 5) Część nr 5 - Dostawa komputerów stacjonarnych 6) Część nr 6 - Dostawa monitorów 27"
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Główne warunki finansowe : Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
Forma prawna wykonawcy : Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Sytuacja podmiotowa wykonawców : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1. powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunek opisany w pkt 2. powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 8.1.) pkt 3), 5), 6), 7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 8.2.) pkt 4) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy. 8.3.) Dokumenty, o których mowa w ppkt 8.1) lit. a i lit. c oraz ppkt 8.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 8.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8) ppkt 8.1) i ppkt 8.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis ppkt 8.3) powyżej stosuje się odpowiednio. 10) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8) ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Uwaga: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 1), pkt 3) - pkt 10) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2) powyżej, zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) - pkt 10) dla każdej Części odrębnie, na którą Wykonawca złożył ofertę.
Zdolność ekonomiczna i finansowa : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: a) Dla Części nr 1: 500 000,00 PLN, b) Dla Części nr 2: 500 000,00 PLN, c) Dla Części nr 3: 150 000,00 PLN, d) Dla Części nr 4: 100 000,00 PLN, e) Dla Części nr 5: 100 000,00 PLN, f) Dla Części nr 6: 30 000,00 PLN, Uwaga: W przypadku oferty składnej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1. powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca wykazując spełnianie warunku określonego w ust. 1. niniejszego ogłoszenia może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma kwot dla każdej Części, na które złożył ofertę. Wymagane dokumenty: 1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż: a. Dla Części nr 1: 500 000,00 PLN, b. Dla Części nr 2: 500 000,00 PLN, c. Dla Części nr 3: 150 000,00 PLN, d. Dla Części nr 4: 100 000,00 PLN, e. Dla Części nr 5: 100 000,00 PLN, f. Dla Części nr 6: 30 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku oferty składnej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument określony w pkt 1) powyżej może złożyć łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1. Powyżej niniejszego ogłoszenia polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1) powyżej niniejszego ogłoszenia. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną Część, Zamawiający nie wymaga złożenia informacji, o której mowa w pkt 1) powyżej niniejszego ogłoszenia, na każdą Część odrębnie, jeżeli rzeczona informacja potwierdza posiadanie środków finansowych na rachunku lub zdolność kredytową Wykonawcy dla wszystkich Części łącznie, na które Wykonawca złożył ofertę.
Termin składania ofert lub wniosków : 2016-7-29 11:00
Termin otwarcia ofert : 2016-7-29 11:40
Dodatkowe informacje : 1. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). 2. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 4. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga w szczególności: 1) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, 2) określenia zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3) wskazania sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 4) określenia charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 5) podania zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zamawiający wskazuje, że stosownie do zapisów art. 26 ust. 2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, znaki towarowe lub nazwy handlowe zawarte w treści Specyfikacji i Załącznikach do Specyfikacji podano jedynie w celu ułatwienia określenia ich parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie wyrobów równoważnych odpowiadających parametrom technicznym zawartym w treści Specyfikacji i Załącznikach do Specyfikacji. 7. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca musi wykazać, że oferowane przez niego produkty równoważne spełniają wymagania Zamawiającego. Równoważność oznacza możliwość uzyskania rezultatu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w załącznikach do SIWZ za pomocą innych rozwiązań technicznych. 8. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp [w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)], zobowiązany jest do przedłożenia, wraz z ofertą, listy podmiotów, które należą do rzeczonej grupy kapitałowej (w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazany obowiązek dotyczy każdego z Wykonawców).
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.