eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Torzym › ,,Usługa całodobowego żywienia pacjentów"OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o.
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Usługa całodobowego żywienia pacjentów"

Miasto: Torzym

Województwo: lubuskie

CPV:
55.30.00.00 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków
55.32.20.00 - Usługi gotowania posiłków
55.52.00.00 - Usługi dostarczania posiłków


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-26


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Usługa całodobowego żywienia pacjentów"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080467187
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 52
1.5.2.) Miejscowość: Torzym
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-235
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 683416315
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.nowaczyk@szpitaltorzym.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltorzym.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Usługa całodobowego żywienia pacjentów"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e283b93-88ea-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020574
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/437433
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/437433
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim w formie lub postaci elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/437433Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące wszczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innychczynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują sięw zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 382.DN.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi całodobowego żywienia pacjentów Zamawiającego - w przewidywanej ilości około 70 000 osobodni w okresie 12 miesięcy
4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny i odległość od miejsca wytwarzania posiłków do siedziby Zamawiającego
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość od miejsca wytwarzania posiłków do siedziby Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1). zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2). uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający wymaga posiadania decyzji administracyjnej zatwierdzającej działalność zakładu, w którym będzie realizowana usługa, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.2021.) co najmniej w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków (cateringu). 3). sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania opłaconej polisy o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4). zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował:a) co najmniej 1 środek transportu spełniający wymogi sanitarno-epidemiologiczne, przystosowany do transportu posiłków oraz aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych (załącznik nr 7 do SWZ),b) co najmniej 1 osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie w zawodzie dietetyk, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała lub wykonuje zawód dietetyka, przez okres minimum 12 miesięcy (załącznik nr 6 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. ) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) decyzja administracyjna zatwierdzająca działalność zakładu, w którym będzie realizowana usługa, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.2021.) co najmniej w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków (cateringu).2) opłacona polisa o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.3) aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych,4) Dokument potwierdzający dysponowanie 1 osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie w zawodzie dietetyk, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała lub wykonuje zawód dietetyka, przez okres minimum 12 miesięcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególniwykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:1) zmiany terminu realizacji odbioru odpadów, gdy jest to spowodowane:a) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację umowy.2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Zmiana umowy w tym przypadku dla swojej ważności wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależnie od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub było by to nadmiernie utrudnione) - np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą wymaga dochowania procedurinformacyjnych.5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy:a) zmiana danych teleadresowych,b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjnąumowy, np. osoby wyznaczone do kontaktów lub odpowiedzialne za realizację umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/437433
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.