eGospodarka.pl
OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa leków

Miasto: Wodzisław Śląski

Województwo: śląskie

CPV:
33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297690
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bracka 13
1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wscp.wodzislaw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wscp.wodzislaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5144ae4e-88d1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020563
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002771/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa leków
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislaw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako ,,Platforma") pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislaw2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale 12 SWZ (dot. sposobu przygotowywania ofert) oraz w ust. 2 i w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z póź. zm), tj:1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl lub 2) poprzez Platformę przetargową pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislaw (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- wyłącznie poprzez Platformę przetargową.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021/DZP/PN
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 - formularze asortymentowo-cenowe - Ozymertynib 80mg tabletki, Ozymertynib 40mg tabletki
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,Opis spełnienia warunku:Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:a) przedstawi koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem: a/ obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, b/ zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),c/ działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,d/ zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,e/ omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,f/ zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,g/ jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,h/ zmiany sposobu i okresów fakturowania dostaw;i/ zmiany ilości poszczególnych produktów w ramach pakietów i umów przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie i łącznej wartości pakietu i umowy.j/ wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych k/ zmiany umowy w zakresie: producenta leku, nazwy handlowej, sposobu konfekcjonowania, o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny produktu (w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania ceny w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury leku), zmiany postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych, kapsułek, drażetek. Zmiany są dopuszczalne w przypadku jeżeli produkt dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, jego zakup na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy produkt ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego. Zmiany takie możliwe są również w przypadku jeżeli np. zmiana formy konfekcjonowania zostanie zaproponowana przez Zamawiającego. l/ zmiany sposobu oraz godzin dokonywania dostaw, składania zamówień oraz zmiany dokumentów, które są wymagane przy dostawie przedmiotu zamówienia oraz zasad ich wystawiania,ł/ zmiany na nowy produkt leczniczy równoważny (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne) po cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie w przypadku braku oferowanego produktu leczniczego (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, utraty refundacji leku). W razie zaistnienia takiej okoliczności strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o braku oferowanego produktu leczniczego strony nie osiągną pisemnego porozumienia co do warunków dostarczania nowego, równoważnego produktu leczniczego umowa ulega rozwiązaniu w tej części z ostatnim dniem tego miesięcznego terminu,m/ tymczasowego dostarczania produktu leczniczego w jednostkowych opakowaniach o pojemności stanowiącej wielokrotność dawki określonej w ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku produktu leczniczego w zaoferowanej dawce. Zmiana taka uważana jest za nieistotną zmianę umowy niewymagającą pisemnego aneksu jedynie w przypadku gdy zachowane są wszystkie następujące warunki:- zmiana wielkości opakowań następuje jednocześnie z proporcjonalną zmianą ceny oraz- wartość brutto umowy w części odnoszącej się do produktu leczniczego, którego dotyczy zmiana nie ulegnie zmianie,2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.Oraz pozostałe zawarte we wzorze umowy i zapisach SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-29 14:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislaw
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-29 14:10
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.