eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Zakup (w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną w całym okresie finansowania) oraz dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznymOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-18


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup (w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną w całym okresie finansowania) oraz dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

Miasto: Mogilno

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
33.10.00.00 - Urządzenia medyczne
34.11.41.21 - Karetki
66.00.00.00 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-26


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup (w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną w całym okresie finansowania) oraz dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział ZP
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358112
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 10
1.5.2.) Miejscowość: Mogilno
1.5.3.) Kod pocztowy: 88-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-mogilno.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup (w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną w całym okresie finansowania) oraz dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ff76d28-8817-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019864
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011495/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup ambulansu typu C w formie leasingu wraz ze sprzętem medycznym
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_mogilno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_mogilno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniemzPlatformy:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,2) komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor IntelIV 2GHZ lubjegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,Linux,lub ichnowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadkuInternetExplorerminimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany programAdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działawedługstandarduprzyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbiorudanychprzezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasulokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8)Wykonawca,przystępującdoniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a)akceptuje warunkikorzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowejpod linkiem wzakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał istosuje się do Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9) Zamawiający nie ponosiodpowiedzialności zazłożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególnościza sytuację, gdyZamawiający zapozna się z treścią ofertyprzed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty wzakładce ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przezZamawiającegoza ofertę handlową i nie będziebrana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniuponieważ nie zostałspełniony obowiązek narzuconyw art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.10)Zamawiającyinformuje, że instrukcje korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące wszczególnościlogowania, składania wniosków o wyjaśnienie treściSWZ, składania ofert oraz innychczynnościpodejmowanychw niniejszym postępowaniu przy użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się wzakładce,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej podadresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje11) Zamawiający nieprzewidujesposobukomunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środkówkomunikacjielektronicznej,wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział II SWZ - Ochrona danych osobowych
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział II SWZ - Ochrona danych osobowych
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 10Aspzoz2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 450000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup (w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną w całym okresie finansowania) oraz dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta będzie oceniana zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożyłodrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -Załącznik nr 4 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 1) Deklaracje zgodności CE;2) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dotyczące oferowanej aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;3) Folder reklamowy wystawiony w języku polskim:- samochodu bazowego z wyraźnym oznaczeniem typu oferowanego ambulansu;- samochodu zabudowanego z wyraźnym oznaczeniem typu oferowanego ambulansu;- noszy;- transportera do noszy;2. Jeżeli Wykonawca nie złoży w ofercie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 3. Powyższego pkt. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Deklaracje zgodności CE;2) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dotyczące oferowanej aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;3) Folder reklamowy wystawiony w języku polskim:- samochodu bazowego z wyraźnym oznaczeniem typu oferowanego ambulansu;- samochodu zabudowanego z wyraźnym oznaczeniem typu oferowanego ambulansu;- noszy;- transportera do noszy;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
o Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyo Załącznik nr 2 - Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówieniao Załącznik nr 3/3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuo Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wysokość rat leasingowych nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2.2. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany umowy:1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,2) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;4) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);5) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Finansującego;6) zmiany ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;4. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt. 1 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej w skutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w ust. 2 pkt. 1.5. Finansujący nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Korzystającego oraz jego organu tworzącego (Powiatu Mogileńskiego) na rzecz osób trzecich.6. Aktualizacja harmonogramu spłat ratalnych po dostawie, w zakresie dat płatności, wymaga zmian w formie aneksu.7. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Finansującego bez zgody Korzystającego oraz jego organu tworzącego (Powiatu Mogileńskiego) - są nieważne.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_mogilno
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.