eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 częściOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-18


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
38.54.00.00 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
39.71.11.20 - Zamrażarki
42.93.11.00 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-26


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000053835
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rakowiecka, 36
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-532
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@ibprs.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibprs.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Badawczy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badawczo-naukowa
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5c0454e-8804-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019857
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt ,,SeCuRe - Centrum Zasobów Mikrobiologicznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", działanie 1.1 ,,Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na uPUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XXII SWZ - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ XXII SWZ - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.22.6.2021.ZM/ZF
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia
4.2.6.) Główny kod CPV: 39711120-6 - Zamrażarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) dla części nr 1- dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia:P = P? + P? + P?gdzie:P - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Okres gwarancji (G)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
a) dla części nr 1- dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia:P = P? + P? + P?gdzie:P - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Okres gwarancji (G)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa wirówki laboratoryjnej
4.2.6.) Główny kod CPV: 42931100-2 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: b) dla części nr 2- dostawa wirówki laboratoryjnej:P = P? + P? gdzie:P - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
b) dla części nr 2- dostawa wirówki laboratoryjnej:P = P? + P? gdzie:P - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem
4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: c) dla części nr 3-dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem:P = P? + P? gdzie:P - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
c) dla części nr 3-dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem:P = P? + P? gdzie:P - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C),P?- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a. część nr 1 /dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia/ - kartę katalogową oferowanego urządzenia, instrukcję obsługi lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub angielskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.b. część nr 2 /dostawa wirówki laboratoryjnej/ - kartę katalogową oferowanego urządzenia, instrukcję obsługi lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub angielskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.c. część nr 3 /dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem/ - kartę katalogową oferowanego urządzenia, instrukcję obsługi lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub angielskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a. część nr 1 /dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia/ - kartę katalogową oferowanego urządzenia, instrukcję obsługi lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub angielskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.b. część nr 2 /dostawa wirówki laboratoryjnej/ - kartę katalogową oferowanego urządzenia, instrukcję obsługi lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub angielskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.c. część nr 3 /dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem/ - kartę katalogową oferowanego urządzenia, instrukcję obsługi lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub angielskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa pełnomocnik,5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty a także pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy) muszą być złożone w oryginale w takiej samej formie, w jakiej składana jest oferta, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do postanowień art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1192, z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
rodzaj i zakres został określony w "Projektowanych postanowieniach umowy w paragrafie: 1a oraz 9
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.